Informace o ochraně osobních údajů

Vážený uživateli, děkujeme, že jste si vybrali naši aplikaci (dále " App"), ve které můžete hledat informace a používat ji k interakci s našimi připojenými elektrospotřebiči (dále " připojené elektrospotřebiče"). V závislosti na technických parametrech je váš elektrospotřebič po připojení k internetu schopen předávat informace společnosti Candy Hoover Group S.r.l., poskytovat určité služby a zasílat vám oznámení a zprávy. Chcete-li zkontrolovat speciální funkce vašeho elektrospotřebiče, nahlédněte prosím do technického listu produktu.

Dále najdete informace o správě vašich osobních údajů, a to nejenom z důvodu plnění zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů stanovených nařízením (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení") a všech platných vnitrostátních právních předpisů (včetně opatření orgánu pro ochranu údajů), ale také proto, že podle našeho názoru je ochrana osobních údajů základní hodnotou naší obchodní činnosti, a chtěli bychom vám poskytnout veškeré informace, které by vám mohly pomoci chránit vaše soukromí a kontrolovat využívání vašich údajů.

Dozvíte se tu také informace o osobních údajích, které shromažďujeme, o účelech, pro které vaše údaje zpracováváme, o metodách a nástrojích, pomocí kterých je zpracováváme, o subjektech, s nimiž můžeme sdílet vaše údaje i o tom, jak je ukládáme a jaká jsou vaše práva podle Nařízení. Přečtěte si proto prosím následující informace; další podrobnosti naleznete v příslušných oddílech.

1. O NÁS

Tuto App a související služby nabízí společnost Candy Hoover Group S.r.l., která zpracovává vaše údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Kontakty na nás jsou uvedeny níže.

1.1 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů, tedy organizace, která rozhoduje o způsobech a cílech zpracování, je Candy Hoover Group S.r.l., se sídlem Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), správní ústředí ve Via Eden Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Itálie, daň. kód/obch. rejstřík v Monza a Brianza 04666310158 – DIČ 00786860965 (dále CHG").

Na společnost CHG se můžete obrátit písemně na výše uvedenou adresu nebo na e-mailovou adresu data.protection@candy-group.com.

1.2 INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ ("DPO")

Inspektor ochrany údajů (nebo také "DPO") je osoba pověřená sledováním dodržování Nařízení v souvislosti se zpracováním osobních údajů prováděným společností CHG.

Pracovníka DPO můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese data.protection@candy-group.com nebo písemně poštou na adresu:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italia

k rukám inspektora ochrany údajů .

2. ÚDAJE A INFORMACE SHROMÁŽDĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM APP

Když se zaregistrujete v App, využíváte nabízené služby, požádáte o asistenci a podporu nebo připojíte svůj elektrospotřebič (tedy elektrospotřebič s připojením), společnost CHG zpracuje některé osobní údaje, které se týkají vás, vašeho elektrospotřebiče a jeho používání.

Informace, které poskytujete přímo:

Jakmile se zaregistrujete, shromažďujeme přímo od vás následující osobní údaje: osobní údaje a kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, země, heslo) a navíc dodatečné kontaktní údaje, pokud jsou uvedeny (město, adresa, mobilní telefon) a foto.

A navíc, pokud připojíte vaše připojené elektrospotřebiče, požádáme vás o poskytnutí informací o připojeném elektrospotřebiči (typ, značka, konkrétní model, Id číslo a sériové číslo).

Informace získané společností CHG nepřímo po registraci do App:

Jakmile se zaregistrujete, App získá také údaje týkající se smartphonu a/nebo tabletu použitého k instalaci App a údaje týkající se samotné App (například chyby, zhroucení) a IP adresu původu. Systémy IT, které umožňují stahování a fungování App, získávají během běžného používání některé vaše údaje, jejichž přenos je zahrnut do používání komunikačních protokolů. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány, aby zpětně vysledovaly fyzickou osobu, ale mohou se ze své podstaty objevit zájmovým osobám. Tato kategorie údajů zahrnuje například IP adresy, model zařízení použitého k přístupu, nainstalovaný operační systém, URI (Uniform Resource Identifier). Aby App fungovala správně, mohou být zpracovány také informace dostupné v zařízení, jako je ID zařízení, umístění a informace o připojení k síti Wi-Fi.

Informace získané prostřednictvím třetích stran:

Máte možnost se zaregistrovat prostřednictvím sociálních sítí:

když se zaregistrujete prostřednictvím sociálních sítí (například Facebook), získáváme automaticky některé údaje, například osobní údaje (jméno, příjmení) a další údaje, které se importují z příslušné sociální sítě (země, telefonní číslo, město, profilová fotografie, pokud jsou k dispozici). Tyto údaje se importují pouze za účelem usnadnění registrace do App. Chcete-li se dozvědět více o zpracování vašich údajů z použité sociální sítě, seznamte se prosím s pravidly ochrany osobních údajů sociální sítě.

Informace získané prostřednictvím připojení a používání připojeného elektrospotřebiče:

V případě elektrospotřebičů s připojovací technologií (např. Wi-Fi), které připojíte k aplikaci a jste připojeni k síti Wi-FI nebo k jiné komunikační technologii (např. NFC a/nebo Bluetooth), získá CHG některé údaje týkající se provozu a stavu, ve kterém se připojený elektrospotřebič nachází (např. zapnutý/vypnutý, výskyt chyby). Tyto údaje jsou periodicky odesílány na server CHG.

Kromě toho společnost CHG shromažďuje a používá údaje týkající se použití připojeného elektrospotřebiče (například frekvence praní, používání elektrospotřebiče, použitý program atd.) a služeb App. K tomuto účelu používáme systém Flurry Analytics společnosti Yahoo a Crashlytics od Google.

Můžeme mít také přístup k fotoaparátu a/nebo knihovně smartphonu a/nebo tabletu obsahující fotografie a videa, pokud používáte App pro operace vyžadující jejich použití, například: skenování kódu připojeného elektrospotřebiče při prvním připojení elektrospotřebiče; zobrazení elektrospotřebiče během asistence, pokud je vizualizace některých prvků užitečná pro identifikaci problému a jeho řešení a výběr fotografie pro vytvoření profilu, pokud si ji přejete přidat. V každém případě upřesňujeme, že tyto přístupy budou probíhat pouze pod vaším přímým dohledem a budou omezeny na to, co je pro danou operaci naprosto nezbytné.

3. PROČ VYUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE

Použití vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné bezpečně používat aplikaci, spravovat váš elektrospotřebič zobrazením podrobností nebo upozornění, poskytovat asistenci k elektrospotřebiči a případným přiřazeným službám. Chceme si být jisti identitou uživatele App, a tím vás chráníme před nevhodným použitím neoprávněnými třetími stranami.

Potřebujeme rovněž čím dál lepší informace o způsobu pužívání našich elektrospotřebičů, abychom mohli zlepšovat jejich výkon a nabídnout vám i dalším uživatelům služby, které jsou stále bezpečnější a v souladu s vašimi očekáváními. Za tímto účelem můžeme analyzovat údaje v souhrnné podobě a s vaším souhlasem použít tyto informace, abychom vás kontaktovali a navrhli produkty nebo služby skupiny Candy nebo našich obchodních partnerů (například rozšíření záruky na produkty).

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD

V této části uvádíme účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a podmínky, za kterých je zpracováváme.

A) K používání App, registraci připojeného elektrospotřebiče a využívání služeb a funkcí nabízených při jeho používání pro účely asistence a údržby, pro správu vašeho profilu a k poskytnutí požadovaných služeb. K těmto účelům se váš souhlas nevyžaduje vzhledem k tomu, že právní základ je stanoven při plnění smlouvy a případných předsmluvních opatřeních .

B) K zasílání zpráv běžnou poštou ve věci produktů nebo služeb skupiny Candy nebo našich obchodních partnerů (například rozšíření záruky) souvisejících s našimi produkty, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat na základě vašich nákupních preferencí a používání produktu. Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, protože s vámi chceme zůstat v kontaktu a nabízet vám produkty a služby, které vás mohou zajímat. Toto zpracování můžete kdykoli odmítnout tak, že nás kontaktujete na výše vyjmenovaných adresách a znovu uvedených zde níže.

C) K zasílání obchodních a propagačních zpráv o produktech společnosti CHG a případně dalších společností skupiny Candy automatizovanými prostředky, jako je e-mail, SMS, oznámení push nebo in-app, jakož i prostřednictvím telefonních hovorů operátora za účelem provádění průzkumu trhu a anket zaměřených na zjištění míry spokojenosti zákazníků s produkty a poskytnutou asistencí, k pozvání na iniciativy a akce organizované společností CHG. Zpracování za tímto účelem se provádí na základě vašeho souhlasu, který proto představuje právní základ zpracování. Svůj souhlas můžete odvolat dále uvedenými způsoby.

Chtěli bychom vám posílat pouze zprávy, které vás zajímají, a proto se na vás budeme obracet pouze s nabídkami nebo zprávami, jež odpovídají vašemu profilu, podle vašeho způsobu používání připojeného elektrospotřebiče a služeb nabízených prostřednictvím App, např. zpráv týkajících se příslušenství či náhradních dílů, pokud se domníváme, že by měly být vyměněny z důvodu opotřebení, nebo jiných produktů užitečných pro lepší fungování připojeného elektrospotřebiče). Věříme, že tato činnost je v našem společném zájmu. Pokud nechcete dostávat tyto informace, kontaktujte nás na výše uvedených adresách.

D) S vaším souhlasem k měření uživatelské zkušenosti a získání informací o tom, jakou aplikaci používáte prostřednictvím systému Floory Yahoo a Crashlytics v Google. Tímto způsobem se můžeme dozvědět, jak zlepšit výkon připojeného elektrospotřebiče i nabízené služby. Další informace naleznete na webových stránkách příslušných výrobců. K těmto účelům se vyžaduje váš souhlas, který proto představuje právní základ zpracování.

5. JE MOJÍ POVINNOSTÍ POSKYTOVAT ÚDAJE?

Pro některé operace a účely zpracování vaše údaje potřebujeme. V ostatních případech se můžete rozhodnout, zda nám své údaje poskytnete či ne.

5.1 ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Poskytování údajů pro účely uvedené v odstavci 4 písm. A) (označené jako takové v registračním formuláři); v opačném případě nebude možné vytvořit profil uživatele, zaregistrovat připojený elektrospotřebič, plně využít všechny funkce App a připojeného elektrospotřebiče a získat příslušnou asistenci.

Poskytování údajů pro účely uvedené v odstavci 4 písm. B), C) a D) je volitelné); při neposkytnutí údajů bude možné používat pomoc a asistenční služby Apppodle bodu A).

6. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje zpracováváme prostřednictvím našich registračních, extrakčních, analytických a archivačních systémů, které chráníme dalšími systémy, jež poskytují bezpečnostní záruky v souladu se standardy odvětví. Údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytnou k tomu, abychom mohli provádět činnosti uvedené v bodě 4, a přijímáme technickoorganizační řešení k vymazání údajů po uplynutí nezbytného času.

6.1 ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme především prostřednictvím počítačových systémů a analytických nástrojů a s pomocí autorizovaných pracovníků, kteří jsou náležitě vyškoleni společností CHG. Přijímáme opatření, která zajistí uplatňování zásad spravedlnosti, věrnosti a transparentnosti požadovaných platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (včetně Nařízení), ochrany vašeho soukromí prostřednictvím technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zaručují odpovídající úroveň zabezpečení.

Údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromážděny a následně zpracovány, s výjimkou konkrétních lhůt stanovených obchodním nebo občanským právem. Pro splnění povinnosti související s odpovědností výrobce za bezpečnost produktu nebudou vaše údaje uchovávány po dobu delší než 10 let.

Pro účely uvedené v odstavci 4 písm. C) aD) budou údaje uloženy v našich databázích (např customer relationship management - řízení vztahů se zákazníky - CRM), a to až do zrušení souhlasu (nebo námitky proti profilovacím aktivitám, pokud je to možné) a v každém případě v maximálních lhůtách případně stanovených platnými právními předpisy. Profilovací údaje nebudou uchovávány déle než 2 roky. Pokud deaktivujete profil přiřazený k připojenému elektrospotřebiči, údaje týkající se vašeho osobního profilu budou z našich systémů vymazány. Údaje týkající se používání připojeného elektrospotřebiče budou namísto toho anonymizovány, tím se odstraní odkazy na váš profil, a CHG je bude používat pro vlastní analýzu a statistiky.

7. S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

Aby společnost CHG zaručila fungování App a služeb s ní spojených, využívá třetí strany, které jsou povolány k provádění specifických služeb jménem CHG. Na základě příslušných smluvních povinností uložených společností CHG je přístup těchto subjektů k údajům omezen pouze na přísně nezbytná zpracování, která umožní používání App a služeb poskytovaných CHG. Tyto subjekty působí jako zpracovatelé údajů a mohou nést občanskoprávní a správní odpovědnost, pokud zpracovávají údaje způsobem, který není v souladu s obdrženými pokyny.

7.1 ROZSAH ZPRÁV A SDÍLENÍ

Aniž jsou dotčeny zprávy prováděné v souladu s právními a smluvními závazky, mohou být vaše údaje sděleny osobám autorizovaným společností CHG nebo třetími osobami jednajícími jménem a na příkaz samotného CHG jako zpracovatel údajů, včetně společností, které poskytují asistenci a podporu pro údržbu, provoz a poprodejní servis připojeného elektrospotřebiče, včetně společnosti GIAS S.r.l. skupiny Candy, která nabízí technický servis pro registrované produkty a má přístup k informacím souvisejícím s jakýmikoli poruchami nebo závadami hlášenými produkty.

Společnost CHG také využívá dodavatele, kteří nabízejí ve vlastních datových centrech služby datového hostingu prostřednictvím App, stejně jako společnosti, které poskytují technickou asistenci a zabývají se rozvojem App, mohou mít přístup k datům a poskytují služby podpory v případě poruch nebo migrace údajů. Další dodavatelé jsou využíváni k poskytování služby hlasové interakce, která vám umožňuje komunikovat prostřednictvím App s připojeným elektrospotřebičem.

Pro specifické potřeby související s lokalizací serverů CHG a/nebo jejich dodavatelů využívá CHG k poskytování služeb (včetně telefonické podpory a hostingových služeb) rovněž dodavatele sídlící ve třetích zemích mimo Evropskou unii, jež jednají jménem a na základě pokynů samotného CHG jakožto zpracovatelé údajů. V tomto případě se společnost CHG zavazuje zajistit odpovídající úroveň zachování a ochrany, včetně stanovení standardních smluvních doložek. Pokud si přejete obdržet kopii použité záruky, kontaktujte nás prosím na jedné z adres uvedených výše. Pro údaje zaznamenané v CRM oznámí společnost CHG, že tento dodavatel dodržel program Privacy Shield - Ochranný štít.

V případě souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely mohou vaše údaje zpracovávat také marketingové agentury nebo jiné společnosti, vždy jako zpracovatel společnosti CHG, pro účely související se správou a zasíláním obchodních informací (prostřednictvím e-mailu, telefonu prostřednictvím operátora), průzkumem trhu nebo jinými propagačními činnostmi, jako jsou soutěže a akce s výhrami.

Další informace o zpracovatelích, kteří zpracovávají vaše údaje jménem CHG můžete dostat na e-mailové adrese CHG data.protection@candy-group.com .

Při provádění běžných obchodních činností mohou být vaše údaje dále sděleny příslušníkům svobodných povolání, poradenským společnostem, příslušným orgánům (v souladu s právními závazky) nebo jiným subjektům působícím jako správci údajů, jako jsou jednotlivé přidružené společnosti a/nebo dceřiné společnosti skupiny Candy se sídlem v Evropské unii, které poskytují služby asistence a údržby připojeného elektrospotřebiče nebo služby elektronického obchodování e-commerce.

V případě, že se společnost CHG podílí na mimořádných korporátních transakcích, pokud je to nezbytné pro účely příslušných hodnocení, mohou být údaje předávány subjektům zapojeným do těchto transakcí (například našim protistranám) a odborníkům, které podporují CHG nebo naše protistrany při uskutečňování výše uvedených transakcí.

CHG může shromažďovat údaje získané pomocí App (a chrání před přiřazením k vašim osobním údajům a vaší identifikaci) a sdílet tyto údaje se svými partnery nebo jinými třetími stranami (například s univerzitou) pro výzkumné účely (včetně těch, které mají zlepšit produkty CHG). Tyto údaje mohou být případně použity i poté, co jste svůj profil deaktivovali nebo přestali používat služby aplikace.

CHG používá platformy pro zasílání newslettrů a propagačních zpráv s přehledy buď přímo, nebo prostřednictvím svých partnerů nebo jiných třetích stran. Díky přehledům bude společnost CHG, formou shrnutí, znát například: zda byly e-maily doručeny nebo ne; kdo otevřel e-mail nebo klikl na určitý odkaz, jen pro statistické účely hodnocení účinnosti propagační kampaně.

8. VAŠE PRÁVA PODLE ZÁKONA A JEJICH UPLATNĚNÍ

Zákon vám přiznává právo řídit způsob zpracování vašich údajů a omezit jejich využívání. Tato práva můžete kdykoli a bezplatně uplatnit tak, že se obrátíte na naši společnost a napíšete na níže uvedené adresy. CHG učiní vše potřebné k usnadnění výkonu vašich práv.

8.1 PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH OSOB

Podle článku 15 a násl. Nařízení máte právo:

Vaše práva můžete kdykoliv uplatnit zasláním e-mailu na data.protection@candy-group.com nebo napsat na

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italia

k rukám inspektora ochrany údajů .

Pokud se domníváte, že vaše údaje nebyly zpracovány v souladu se zákonem nebo pokud vznikly spory týkající se jejich použití, můžete podat stížnost u dozorového orgánu členského státu, v němž máte bydliště, práci nebo místo, kde došlo k údajnému porušení.

App můžete kdykoli odinstalovat. Připomínáme, že i když App nepoužíváte, odinstalujete App nebo deaktivujte profil, připojený elektrospotřebič bude i nadále zaznamenávat údaje a odesílat je na server CHG.

Pokud nechcete, aby společnost CHG shromažďovala údaje zasílané periodicky v pravidelných intervalech na servery CHG, kontaktujte nás na výše uvedených adresách za účelem získání dalších informací, pokynů a podpory související s resetem modelu připojeného elektrospotřebiče.

9. DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

App obsahuje odkazy, které vedou na weby třetích stran (například Amazon, pokud se rozhodnete použít tlačítko Dash). Nad zpracováním vašich osobních údajů na těchto stránkách nemáme žádnou kontrolu. Přečtěte si proto prosím informace o ochraně osobních údajů přímo na těchto stránkách.

10. AKTUALIZACE INFORMACÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto informace o ochraně osobních údajů mohou být v průběhu času aktualizovány. Dívejte se prosím na tuto část pravidelně, abyste mohli sledovat všechny změny. Významné změny vám vždy oznámíme na webových stránkách nebo e-mailem, který CHG považuje za nejvhodnější.

30/04/2019