Privacyverklaring

Beste gebruiker, hartelijk dank dat u voor onze applicatie (hierna ' App') hebt gekozen. U kunt deze app raadplegen en gebruiken met onze aangesloten apparaten (hierna ook ' aangesloten apparaten'). Afhankelijk van de technische kenmerken van uw apparaat, kan het nadat het is verbonden met het internet, informatie naar Candy Hoover Group S.r.l. sturen, u van specifieke diensten voorzien en kennisgevingen en berichten naar u sturen. Informatie over de functies van uw apparaat kunt u vinden in het technisch informatieblad van het product.

Hier volgt informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verstrekken deze informatie niet alleen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens onder Verordening (EU) 2016/679 (hierna'Verordening') en alle toepasselijke nationale wet- en regelgeving (met inbegrip van maatregelen van de toezichthoudende autoriteit), maar ook omdat wij van mening zijn dat de bescherming van persoonsgegevens een fundamentele waarde van ons bedrijf is en wij u alle informatie willen verstrekken die u kan helpen om uw privacy te beschermen en om het gebruik te controleren dat van uw gegevens wordt gemaakt.

Hierna wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, op welke manieren en met welke middelen wij deze verwerken, met welke derden wij uw persoonsgegevens eventueel kunnen delen, hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en wat uw rechten uit hoofde van de Verordening zijn. Wij verzoeken u daarom de volgende toelichting goed te lezen. De verschillende onderwerpen worden in de betreffende paragrafen verder uitgelegd.

1. WIE WIJ ZIJN

De App en de daarmee samenhangende diensten worden aangeboden door Candy Hoover Group S.r.l., die uw gegevens zal verwerken in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

1.1 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. de organisatie die de beslissingen neemt over de methoden en doeleinden van de verwerking, is Candy Hoover Group S.r.l., met maatschappelijke zetel in Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) en administratieve zetel in Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Italië, Fiscaal Nr./Handelsregister van Monza en Brianza 04666310158 – BTW-nr. 00786860965 (hierna 'CHG').

U kunt contact met CHG opnemen door een brief te sturen naar het voornoemde postadres of een e-mail te sturen naar het adres data.protection@candy-group.com.

1.2 FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING ('FG')

De functionaris voor gegevensbescherming (hierna ook 'FG') is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door CHG.

U kunt contact met de FG opnemen op het volgende e-mailadres data.protection@candy-group.com of per post, door te schrijven aan:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italië

t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming .

2. MET DE APP VERZAMELDE GEGEVENS EN INFORMATIE

Als u zich voor de App registreert, gebruikmaakt van aangeboden diensten, ondersteuning vraagt of uw apparaat verbindt (bij apparaten met connectiviteit), zal CHG een aantal persoonsgegevens die betrekking hebben op u, uw apparaat en het gebruik ervan verwerken.

Door u verstrekte informatie

Als u zich registreert, verzamelen wij de volgende, door u verstrekte gegevens: persoons- en contactgegevens (naam, achternaam, e-mailadres, land, wachtwoord) en eventuele nadere contactgegevens (woonplaats, adres, mobiele telefoonnummer) en afbeelding.

Als u uw apparaten aansluit, vragen wij u bovendien om informatie over het aangesloten apparaat (type, merk, model, ID-nummer en serienummer).

Indirect door CHG verkregen informatie bij registratie voor de App

Als u zich registreert, verzamelt de App ook gegevens over de smartphone en/of de tablet waarop de App wordt geïnstalleerd, gegevens over het gebruik van de App (bijvoorbeeld fouten of vastlopers) en het IP-adres. De informatiesystemen die de download en de werking van de App mogelijk maken, verzamelen tijdens hun normale werking een aantal van uw gegevens die nodig zijn voor de communicatieprotocollen. Het betreft informatie die niet verzameld wordt om een fysieke persoon te achterhalen, maar die vanwege zijn aard wel herleidbaar is tot de belanghebbenden. Tot deze categorie van gegevens behoren bijvoorbeeld IP-adressen, het apparaatmodel dat gebruikt word om toegang te verkrijgen, het geïnstalleerde besturingssysteem en de URI (Uniform Resource Identifier). Voor een correcte werking van de App kan ook op het apparaat aanwezige informatie worden verwerkt, zoals de ID van het apparaat, de positie en informatie over uw aansluiting op het wifi-netwerk.

Door derden verkregen informatie

U kunt kiezen voor registratie via sociale netwerken:

als u dat doet (bijvoorbeeld via Facebook), verkrijgen wij automatisch een aantal gegevens, zoals de persoonsgegevens (naam, achternaam) en andere uit het sociale netwerk geïmporteerde gegevens (land, telefoonnummer, woonplaats, e-mailadres en, indien aanwezig, de profielfoto). Deze gegevens worden uitsluitend geïmporteerd om de registratie van de App te vergemakkelijken. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door het gebruikte sociale netwerk kunt u vinden in het privacybeleid van dit netwerk.

Informatie die verkregen wordt door de aansluiting en het gebruik van het aangesloten apparaat

Bij apparaten die voorzien zijn van communicatietechnologie (bijvoorbeeld wifi), ontvangt CHG wanneer via het wifi-netwerk of een ander systeem (zoals NFC en/of Bluetooth) een verbinding wordt gemaakt tussen het apparaat en de App, gegevens over de werking en de staat van het aangesloten apparaat (bijvoorbeeld in-/uitgeschakeld, foutmelding). Deze gegevens worden periodiek naar de server van CHG gestuurd.

Bovendien verzamelt en gebruikt CHG gegevens over hoe u het aangesloten apparaat (bijvoorbeeld het aantal reinigingen, het apparaatgebruik, het gebruikte programma, enz.) en de diensten van de App benut. Daartoe maken wij gebruik van Flurry Analytics van Yahoo en Crashlytics van Google.

Verder kunnen wij toegang tot het fototoestel en/of de library van de smartphone en/of de tablet met afbeeldingen en video's krijgen, indien u de App gebruikt voor toepassingen waarvoor dat vereist is, zoals het scannen van de code van het aangesloten apparaat bij de eerste aansluiting ervan, de weergave van het apparaat bij ondersteuning als de weergave van een aantal elementen nuttig kan zijn voor de vaststelling van het probleem en de oplossing ervan en de selectie van de afbeelding indien u een profiel wenst toe te voegen. Wij kunnen uitsluitend met uw directe instemming op deze wijze toegang tot uw gegevens krijgen en daarbij zullen wij ons ertoe beperken alleen die gegevens te gebruiken die voor de toepassing strikt noodzakelijk zijn.

3. WAAROM WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u de App veilig te kunnen laten gebruiken, om uw apparaat te kunnen beheren aan de hand van weergegeven informatie of waarschuwingen en om u ondersteuning te kunnen bieden bij het product en eventuele daaraan gerelateerde diensten. Daarnaast willen wij zekerheid hebben over de identiteit van de App-gebruiker om u te kunnen beschermen tegen misbruik door derden.

Het is voor ons bovendien belangrijk om meer te weten te komen over de manier waarop onze apparaten gebruikt worden, zodat wij de prestaties ervan kunnen verbeteren en wij u en andere gebruikers diensten kunnen aanbieden die steeds veiliger zijn en in lijn liggen met uw verwachtingen. Om dit te doen, kunnen wij de gegevens in geaggregeerde vorm analyseren en, met uw toestemming, deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen en producten of diensten van de Candy Group of onze zakelijke partners voor te stellen (bijvoorbeeld garantie-uitbreidingen voor producten).

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING EN WETTELIJKE GRONDSLAGEN

In dit deel wordt uitgelegd met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken en welke voorwaarden hierop van toepassing zijn.

A) Om het voor u mogelijk te maken de App te gebruiken, het aangesloten apparaat te registreren en de aan het gebruik ervan gerelateerde functies en diensten te benutten, voor ondersteuning en onderhoud en voor het beheer van uw profiel, om zo de door u gewenste diensten te kunnen leveren. Daarvoor is uw toestemming niet nodig, omdat de wettelijke grondslag gelegen is in de uitvoering van de overeenkomst en eventuele precontractuele maatregelen.

B) Om u per normale post informatie te sturen over producten of diensten van de Candy Group of onze zakelijke partners (bijvoorbeeld garantie-uitbreidingen voor producten) waarvan wij op basis van uw aankoop- en gebruiksvoorkeuren denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Wij verwerken uw gegevens op grond van ons rechtmatig belang, omdat wij met u in contact willen blijven om u producten en diensten te kunnen aanbieden die voor u interessant zouden kunnen zijn. U kunt zich op elk gewenst moment tegen deze verwerking verzetten en ons hiervan op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen op de hiervoor en verderop beschreven manieren.

C) Om u verkoopinformatie en reclame te sturen over producten van CHG en eventueel van andere bedrijven van de Candy Group via geautomatiseerde middelen, zoals e-mail, sms, push- of in-app-berichten, alsmede om u te bellen in verband met marktonderzoeken en klanttevredenheidsonderzoeken met betrekking tot producten en geboden ondersteuning en om uitnodigingen te versturen voor door CHG georganiseerde initiatieven en evenementen. Hiervoor is uw toestemming vereist, die de wettelijke grondslag voor de verwerking vormt. U kunt uw toestemming op de verderop beschreven wijzen intrekken.

Wij willen er zeker van zijn dat u van ons alleen informatie ontvangt die voor u interessant zou kunnen zijn. Daarom zullen wij u alleen benaderen met aanbiedingen of informatie die aansluiten bij uw profiel, de wijze waarop u het aangesloten apparaat gebruikt en de via de App aangeboden diensten, bijvoorbeeld informatie over accessoires, over vervangingsonderdelen als wij van mening zijn dat onderdelen wegens slijtage toe zijn aan vervanging of over andere producten die nuttig kunnen zijn voor een betere werking van het aangesloten apparaat. Wij vinden dat dit een wederzijds belang dient. Indien u hiervoor niet wilt worden benaderd, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen op de hiervoor beschreven manieren.

D) Om, met uw instemming, gebruikerservaringen te meten en informatie te vergaren over uw gebruik van de App met Flurry van Yahoo en Crashlytics van Google. Zo krijgen wij inzicht in hoe wij de prestaties van het aangesloten apparaat en de aangeboden dienst kunnen verbeteren. Meer informatie hierover kunt u vinden op de websites van de betreffende bedrijven. Hiervoor is uw toestemming vereist, die de wettelijke grondslag voor de verwerking vormt.

5. BEN IK VERPLICHT GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

Voor sommige handelingen en verwerkingsdoeleinden hebben wij uw gegevens nodig. In andere gevallen kunt u zelf beslissen of u uw gegevens met ons wilt delen.

5.1 AARD VAN DE VERSTREKKING

De verstrekking van gegevens voor de doeleinden als beschreven in paragraaf 4, letter A) (als zodanig aangeduid in het registratieformulier) is noodzakelijk. Anders is het niet mogelijk een gebruikersprofiel aan te maken, het aangesloten apparaat te registreren, alle functies van de App en het aangesloten apparaat volop te benutten en de bijbehorende ondersteuning te ontvangen.

De verstrekking van gegevens voor de doeleinden als beschreven in paragraaf 4, letters B) C) en D) is naar keuze. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kan gewoon gebruik worden gemaakt van de ondersteuning en de functies van de App die beschreven worden onder letter A).

6. HOE WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN

Wij verwerken uw gegevens door middel van onze registratie-, extractie-, analyse- en archiveringssystemen, die beveiligd zijn met systemen die veiligheidsgaranties bieden die in overeenstemming zijn met de standaard van de branche. Wij verwerken en bewaren uw gegevens alleen gedurende de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de in punt 4 beschreven activiteiten en wij passen technisch-organisatorische oplossingen toe waarmee de gegevens na het verstrijken van de benodigde tijd, worden verwijderd.

6.1 MANIEREN VAN VERWERKING EN BEWARING

Wij verwerken uw gegevens hoofdzakelijk met behulp van informatiesystemen en analysetools en geautoriseerd personeel dat door CHG is opgeleid. Wij nemen maatregelen om de toepassing van de beginselen van correctheid, rechtmatigheid en transparantie van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de Verordening) te waarborgen en uw privacy te beschermen door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die een adequaat niveau van beveiliging waarborgen.

De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, behoudens andere, specifiekere termijnen die door het commerciële of burgerlijk recht worden opgelegd. Om aan de verplichtingen van de fabrikant voor de veiligheid van het product te voldoen, zullen uw persoonsgegevens voor een termijn van niet langer dan 10 jaar bewaard worden.

Voor de doeleinden als beschreven in paragraaf 4, letters C) en D) worden de gegevens in onze databanken bewaard (bijvoorbeeld die van customer relationship management – CRM) tot de toestemming wordt ingetrokken (of tot het moment van verzet tegen de profileringsactiviteiten, indien van toepassing) en in ieder geval met inachtneming van de maximumtermijnen die eventueel door de toepasselijke wet- en regelgeving worden voorgeschreven. Profileringsgegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard. Indien u uw aan het aangesloten apparaat gelieerde profiel deactiveert, zullen uw persoonlijke profielgegevens uit onze systemen worden verwijderd. De gegevens over het gebruik van het aangesloten apparaat zullen echter geanonimiseerd worden door het verband met uw profiel weg te nemen en zullen door CHG gebruikt worden voor analytische en statistische doeleinden.

7. MET WIE WIJ UW GEGEVENS DELEN

Om de werking van de App en de daarmee samenhangende diensten te garanderen, werkt CHG samen met derden die in opdracht van CHG specifieke diensten verlenen. De toegang die derden tot gegevens hebben, is op basis van door CHG opgelegde contractuele voorwaarden beperkt tot alleen die verwerkingen die nodig zijn om u de App en de door CHG verleende diensten te kunnen laten gebruiken. Deze derden hebben in dat geval de hoedanigheid van verwerker en zullen zich civielrechtelijk en administratiefrechtelijk moeten verantwoorden, indien zij de gegevens verwerken op een wijze die niet in overeenstemming is met de ontvangen instructies.

7.1 COMMUNICATIE- EN VERSPREIDINGSBEREIK

Behalve in de gevallen waarin de communicatie plaatsvindt in het kader van de wettelijke en contractuele verplichtingen, kunnen uw gegevens eveneens bekend worden bij personeel dat is goedgekeurd door CHG of door derden die voor en in opdracht van CHG werkzaam zijn in de hoedanigheid van verwerker, waaronder bedrijven die ondersteuning bieden bij het onderhoud, de werking en de after sales van het aangesloten apparaat, daaronder begrepen de vennootschap GIAS S.r.l. van de Candy Group, die technische ondersteuning verleent voor geregistreerde producten en toegang kan krijgen tot informatie over eventuele door de producten aangegeven defecten of storingen.

CHG werkt ook samen met leveranciers die bij zijn eigen datacentra hostingdiensten voor de via de App verzamelde gegevens levert, alsmede met bedrijven die technische ondersteuning bieden en de ontwikkeling van de App verzorgen en toegang tot de gegevens kunnen krijgen om ondersteuning te kunnen bieden bij storingen of de migratie van gegevens. Andere leveranciers worden ingezet voor de levering van diensten voor vocale interactie, waardoor u via de App met uw aangesloten apparaat kunt communiceren.

Daarnaast gebruikt CHG voor specifieke eisen met betrekking tot de locatie van de servers van CHG en/of haar leveranciers voor de levering van diensten (inclusief telefonische ondersteuning en hostingdiensten) ook leveranciers uit derde landen buiten de Europese Unie, die voor en in opdracht van CHG werkzaam zijn in de hoedanigheid van verwerker. In dergelijke gevallen verbindt CHG zich ertoe te zorgen voor een adequaat niveau van bescherming en beveiliging, met inbegrip van het sluiten van modelcontractbepalingen. Indien u een kopie van de gebruikte veiligheidsmaatregelen wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op een van de hierboven vermelde adressen. Voor de gegevens die in het CRM zijn geregistreerd, meldt CHG dat de betreffende leverancier zich bij het Privacy Shield heeft aangesloten.

In geval van toestemming voor de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, kunnen uw gegevens ook worden verwerkt door marketingbureaus of andere bedrijven, eveneens in de hoedanigheid van verwerker voor CHG, voor doeleinden met betrekking tot het beheer en de levering van bedrijfsinformatie (via e-mail of telefonisch), marktonderzoek of andere promotionele activiteiten, zoals wedstrijden en prijsvragen.

Voor meer informatie over de verwerkers die uw gegevens namens CHG verwerken, kunt u met CHG contact opnemen via het e-mailadres data.protection@candy-group.com .

Bovendien kunnen uw gegevens in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten bekend worden bij vrijeberoepsbeoefenaars, adviesbureaus, bevoegde autoriteiten (in het kader van wettelijke verplichtingen) of andere subjecten die werkzaam zijn als verwerkingsverantwoordelijken, zoals afzonderlijke zuster- en/of dochterondernemingen van de Candy Group in de Europese Unie, die ondersteuning en onderhoud voor het aangesloten apparaat bieden, of e-commercediensten.

In het geval dat CHG betrokken raakt bij buitengewone bedrijfsactiviteiten, zoals fusies of overnames, kunnen de gegevens, indien dat vanwege beoordelingen noodzakelijk is, ook worden bekendgemaakt aan partijen die bij deze activiteiten betrokken zijn (bijvoorbeeld onze tegenpartijen) en de professionals die CHG of onze tegenpartijen ondersteunen bij de uitvoering van deze activiteiten.

CHG kan de via de App verzamelde gegevens aggregeren (en de koppeling met uw persoonsgegevens en uw identiteit wegnemen) en deze gegevens met haar partners of andere derden (bijvoorbeeld universiteiten) delen voor onderzoeksdoeleinden (ook om de producten van CHG te verbeteren). Deze gegevens kunnen eventueel ook gebruikt worden nadat uw profiel is gedeactiveerd of u het gebruik van de diensten van de App hebt beëindigd.

CHG gebruikt platforms voor de verzending van nieuwsbrieven en reclame met rapportages, hetzij rechtstreeks, hetzij via partners of andere derden. Dankzij de rapportages krijgt CHG op geaggregeerde wijze inzicht in bijvoorbeeld: of e-mails wel of niet zijn bezorgd; wie een e-mail heeft geopend of op een link heeft geklikt. Dit gebeurt uitsluitend vanuit een statistisch oogpunt om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te kunnen beoordelen.

8. WELKE RECHTEN U HEBT OP GROND VAN DE WET EN HOE U DEZE KUNT UITOEFENEN

De wet geeft u het recht om te controleren hoe uw gegevens worden verwerkt en het gebruik van uw gegevens te beperken. U kunt deze rechten te allen tijde en kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met ons bedrijf en te schrijven naar de hierna vermelde adressen. CHG zal al het nodige doen om de uitoefening van uw rechten te vergemakkelijken.

8.1 RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Overeenkomstig de artikelen 15 e.v. van de Verordening hebt u het recht om:

U kunt uw rechten op elk gewenst moment uitoefenen door een e-mail te sturen naar data.protection@candy-group.com of een brief te sturen naar

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italië

t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming .

Als u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met de wet zijn verwerkt of als er een geschil bestaat over het gebruik ervan, kunt u een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit van de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

U kunt de App bovendien op elk gewenst moment verwijderen. Wij wijzen u erop dat ook wanneer u de App niet meer gebruikt, deze hebt verwijderd of uw profiel hebt gedeactiveerd, het aangesloten apparaat gegevens zal blijven vastleggen en naar de CHG-server zal blijven sturen.

Indien u niet wilt dat CHG de periodiek, met regelmatige tussenpozen naar de CHG-servers verzonden gegevens, verzamelt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op de voornoemde wijze voor verdere aanwijzingen en ondersteuning bij het resetten van het model van uw aangesloten apparaat.

9. OVERIGE INFORMATIE

De App bevat links naar websites van derden (bijvoorbeeld Amazon, indien u gebruikmaakt van de dash button). Wij hebben geen controle over de verwerking van uw persoonsgegevens op deze websites. Daarom verzoeken wij u de privacy-informatie op de betreffende websites te lezen.

10. UPDATES VAN DE PRIVACY-INFORMATIE

Deze privacyverklaring kan na verloop van tijd worden bijgewerkt. Wij verzoeken u dit deel regelmatig te bekijken om te zien of er wijzigingen zijn. Belangrijke wijzigingen zullen altijd bekend worden gemaakt via de website of per e-mail, afhankelijk van wat CHG de beste manier vindt.


30/04/2019