Oznámenie o ochrane osobných údajov

Vážený zákazník, ďakujeme vám, že ste si zvolili našu aplikáciu (ďalej iba „App“), ktorá slúži na kontrolu a ovládanie našich pripojených elektrických spotrebičov (ďalej iba „ pripojené spotrebiče“). V závislosti od svojich technických špecifikácií bude váš spotrebič, po pripojení k internetovej sieti, schopný preniesť informácie do spoločnosti Candy Hoover Group S.r.l., poskytovať špeciálne služby a posielať vám oznámenia a novinky. Ak si chcete overiť špecifické funkcie svojho elektrického spotrebiča, pozrite si technickú kartu výrobku.

V nasledujúcom texte nájdete informácie o spôsobe správy svojich osobných údajov, a to nielen v súvislosti s plnením zákonných povinností pre ochranu osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len „ nariadenie“) a všetkých príslušných vnútroštátnych platných predpisov (vrátane ustanovení dozorného orgánu), ale aj preto, že veríme, že ochrana vašich osobných údajov je pre náš podnik nevyhnutná, a preto vám chceme poskytnúť všetky informácie, ktoré by vám mohli pomôcť chrániť vaše súkromie a kontrolovať používanie vašich údajov.

V nasledujúcom texte nájdete informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, účelmi spracovania vašich údajov, spôsobmi a nástrojmi ich spracúvania a so subjektmi, ktorým podľa potreby poskytujeme vaše údaje, s dobou ich uchovávania a s vašimi právami podľa nariadenia. Preto vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce oddiely, v ktorých nájdete ďalšie podrobnosti.

1. O NÁS

Aplikácia a súvisiace služby ponúka spoločnosť Candy Hoover Group S.r.l., ktorá bude s vašimi údajmi zaobchádzať v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. Nižšie nájdete naše kontakty.

1.1 PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ, teda organizácia, ktorá určuje spôsoby a účely spracúvania osobných údajov, je spoločnosť Candy Hoover Group S.r.l., so sídlom na adrese Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) a administratívnym sídlom na adrese Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Taliansko, daň. kód/Obch. reg. Monza a Brianza 04666310158 – IČO DPH 00786860965 (ďalej len „CHG“).

Spoločnosť CHG môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na adrese data.protection@candy-group.com.

1.2 ZODPOVEDNÁ OSOBA („DPO“)

Zodpovedná osoba (alebo aj „DPO“) je osoba poverená dozorom nad dodržiavaním zásad zariadenia v súvislosti s osobnými údajmi v rámci CHG.

Zodpovednú osobu (DPO) môžete kontaktovať na e-mailovej adrese data.protection@candy-group.com alebo napísať na adresu:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Taliansko

do pozornosti Zodpovedná osoba .

2. ÚDAJE A INFORMÁCIE ZOZBIERANÉ PROSTREDNÍCTVOM APP

Po registrácii prostredníctvom App budete môcť využívať ponúkané služby, vyžiadať servis a pomoc alebo pripojiť svoj spotrebič (elektrické spotrebiče s možnosťou pripojenia). CHG spracúva niektoré osobné údaje, ktoré sa týkajú priamo vás, spotrebiča alebo jeho využívania.

Informácie, ktoré poskytujete priamo:

Pri registrácii zhromažďujeme vami priamo poskytnuté osobné údaje: osobné a kontaktné (meno, priezvisko, e-mailová adresa, štátna príslušnosť, heslo) a, pokiaľ poskytnuté, ďalšie kontaktné údaje (mesto, adresa, mobilné tel. číslo) a fotku.

Pokiaľ pripojíte aj svoje elektrické spotrebiče, budú potrebné aj informácie o pripojenom spotrebiči (typ, značka, konkrétny model, identifikačné číslo a výrobné číslo).

Informácie získané nepriamo od CHG, prostredníctvom registrácie App:

Pri registrácii získa App aj údaje o vašom smartfóne a/alebo tablete, použitých na inštaláciu App, a údaje súvisiace so samotným používaním App (napríklad chyby, crash), ako aj IP adresu zariadenia. Informačné systémy umožňujúce stiahnutie a fungovanie App získavajú počas jej bežného používania niektoré vaše údaje, ktorých prenos je pri používaní protokolov komunikácie nevyhnutný. Sú to informácie, ktoré sa nezhromažďujú, aby sa dali spätne priradiť k nejakej osobe, ale ktoré svojím charakterom môžu umožniť sledovanie dotknutej osoby. Do tejto kategórie patria, napríklad, IP adresy, model zariadenia používaného na prístup k aplikácii, nainštalovaný operačný systém, URI (Uniform Resource Identifier). Aby mohla aplikácia správne fungovať, možno bude nevyhnutné spracúvať aj informácie ako ID zariadenie, vaša poloha a pripojenie k sieti Wi-fi.

Informácie získané prostredníctvom tretích osôb:

Môžete sa zaregistrovať prostredníctvom sociálnych sietí:

pri registrácii prostredníctvom sociálnej siete (napr. Facebook) získame automaticky niektoré údaje, ako osobné (meno, priezvisko) a ďalšie údaje importované zo sociálnej siete (štát, telefónne číslo, mesto, e-mailová adresa, fotografia z profilu, pokiaľ sú prítomné). Tieto údaje sa importujú, iba ak povolíte registráciu na App. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní vašich osobných údajov zo strany používanej sociálnej siete nájdete v podmienkach zmluvy o používaní sociálnej siete.

Informácie získané prostredníctvom pripojenia a používania elektrického spotrebiča pripojeného k sieti:

V prípade elektrických spotrebičov so schopnosťou pripojenia k sieti (napríklad WiFi), po pripojení spotrebiča k App a pripojení k sieti WiFi, alebo k sieti s inou komunikačnou technológiou (NFC a/alebo Bluetooth), spoločnosť CHG prijme niektoré údaje o prevádzke a stave pripojeného spotrebiča (napríklad, či je zapnutý alebo vypnutý, prítomnosť nejakej chyby). Tieto údaje sa pravidelne vysielajú na server CHG.

Okrem toho spoločnosť CHG zhromažďuje a používa údaje súvisiace s používaním pripojeného spotrebiča (napríklad interval praní, používanie elektrického spotrebiča, používaný program a pod.) a služieb App. Na tieto účely používame systém Flurry Analytics od Yahoo a Crashlytics od Google.

Okrem toho by sme mohli mať prístup k fotoaparátu a/alebo k library smartfónu a/alebo tabletu s fotografiami a filmami, pokiaľ používate App na úkony, pri ktorých sa predpokladá takéto použitie, napríklad: nasnímanie kódu pripojeného elektrického spotrebiča pri jeho prvom pripojení; zobrazenie spotrebiča pri poskytovaní servisu, pokiaľ by zobrazenie niektorých prvkov mohlo pomôcť pri zistení poruchy a jej vyriešení; a voľba snímky na prípadné vytvorenie profilu, ak si ho želáte vytvoriť. V každom prípade upresňujeme, že takéto prístupy sa uskutočnia iba pod vaším priamym dohľadom a budú obmedzené iba na špecifický úkon.

3. PREČO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE

Používanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre bezpečné používanie App, na ovládanie vášho spotrebiča, na prípadné zobrazenie jeho detailov alebo hlásení, ktoré vám zaistia poskytnutie servisných služieb. Okrem toho chceme mať istotu o identite používateľa App kvôli ochrane pred neželaným použitím zo strany tretích nepovolaných osôb.

Pre nás je tiež dôležité vedieť, ako sa používajú naše spotrebiče, aby sme mohli neustále zvyšovať ich účinnosť a mohli vám a ostatných používateľom ponúkať bezpečnejšie služby, aby čo najlepšie plnili vaše očakávania. Aby sme ich mohli splniť, musíme analyzovať súbory údajov a, s vaším povolením, použiť tieto informácie, aby sme vás mohli kontaktovať a odporúčať vám výrobky a služby značky Candy alebo našich obchodných partnerov (napríklad, predĺženie záruky na výrobky).

4. ÚČELY SPRACÚVANIA ÚDAJOV A PRÁVNE PREDPOKLADY

V tejto časti uvádzame účely spracúvania vašich osobných údajov a podmienky, na základe ktorých to robíme.

A) Aby ste mohli používať App, zaregistrovať pripojený elektrický spotrebič, aby ste mohli využívať služby a súvisiace funkcie pri poskytovaní servisu a údržby, pri správe svojho profilu a poskytovaní vami požadovaných služieb. Na tieto účely sa nevyžaduje váš súhlas, pretože právnym podkladom pre ich plnenie je zmluva a prípadné opatrenia pred uzavretím zmluvy.

B) Aby sme vám mohli poštou posielať oznámenia o výrobkoch a službách skupiny Candy alebo našich zmluvných partnerov (napr. predĺženie záruky), ktoré považujeme pre vás zaujímavé na základe vašich preferencií pri nákupe a používania spotrebiča. Vaše údaje spracúvame na základne nášho oprávneného záujmu, pretože chceme s vami ostať v kontakte a ponúkať vám zaujímavé výrobky a služby. Kedykoľvek však môžete požiadať o zrušenie spracúvania na vyššie alebo nižšie uvedených kontaktných adresách.

C) Aby sme vám mohli posielať oznamy a reklamy výrobkov CHG a prípadne iných spoločností skupiny Candy, a to automatizovanou cestou, napr. e-mailom, SMS, oznámením push alebo in-app, ako aj telefonicky, aby sme mohli robiť prieskumy trhu a zisťovať stupeň uspokojenia zákazníkov v súvislosti s výrobkami a poskytovanými službami, posielať pozvánky na podujatia organizované spoločnosťami CHG. Spracovanie na tento účel sa robí na základe vášho súhlasu, ktorý predstavuje právny základ spracovania. Svoj súhlas budete môcť kedykoľvek zrušiť nižšie uvedenými spôsobmi.

Chceme mať istotu, že vám budeme posielať iba správy, ktoré vás zaujímajú, preto vám pošleme iba ponuky a oznámenia vhodné pre váš profil, ktoré budú v súlade s vašimi zvykmi používania pripojeného spotrebiča a službami ponúkanými cez App (napr. oznámenia o príslušenstve, náhradných dieloch, pokiaľ sa budeme domnievať, že by ste ich mali vymeniť v dôsledku opotrebovania, alebo o iných výrobkoch zlepšujúcich prevádzku pripojeného spotrebiča). Myslíme si, že takýto postup je obojstranne výhodný. Pokiaľ nechcete dostávať takéto oznamy, oznámte nám to na vyššie uvedenej adrese

D) S vaším povolením, na hodnotenie vašich skúseností používateľov a na získavanie informácií o používaní App prostredníctvom systému Flurry od Yahoo a Crashlytics od Google. Takto môžeme zistiť, ako zlepšiť výkonnosť pripojeného elektrického spotrebiča a ponúkaných služieb. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach príslušných výrobcov. Na tento účel sa vyžaduje váš súhlasu, ktorý predstavuje právny základ spracovania.

5. JE MOJOU POVINNOSŤOU POSKYTNÚŤ ÚDAJE?

Pri niektorých úkonoch a na niektoré účely spracovania potrebujeme vaše údaje. V iných prípadoch sa môžete rozhodnúť, či nám údaje poskytnete alebo nie.

5.1 CHARAKTER POSKYTOVANI ÚDAJOV

Poskytnutie údajov na účely uvedené v odseku 4 písm.A) (vhodne označené v registračnom formulári) je nevyhnutné. V opačnom prípade nebude možné vytvoriť profil používateľa, zaregistrovať pripojené zariadenie, plne využívať všetky funkcie aplikácie a pripojeného zariadenia a získať príslušnú pomoc.

Poskytnutie údajov na účely uvedené v odseku 4 písm. B) C) a D) je nepovinné. V opačnom prípade budete môcť využívať služby a funkcie App uvedené podľa písm. A).

6. AKO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje spracujeme prostredníctvom našich systémov na registráciu, extrakciu, analýzu a archivovanie údajov chránených systémami poskytujúcimi bezpečnostné záruky v súlade s príslušnými platnými normami. Vaše údaje sa spracujú a budú sa uchovávať iba na čas potrebný na splnenie úkonov uvedených v bode 4, pričom budú dodržané technologické a organizačné postupy, pomocou ktorých sa po uplynutí danej doby údaje odstránia.

6.1 SPÔSOBY SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA

Vaše dáta spracujú, predovšetkým prostredníctvom počítačových systémov a analytických nástrojov, poverení pracovníci vhodne vyškolení v CHG. Robíme opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásad spravodlivosti, lojálnosti a transparentnosti vyžadovaných platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (vrátane nariadenia) na ochranu vášho súkromia technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami, ktoré zaručujú primeranú úroveň bezpečnosti.

Údaje sa uchovajú na dobu nevyhnutne potrebnú na účely, pre ktoré boli zhromaždené a následne spracované bez toho, aby boli dotknuté konkrétne lehoty stanovené akýmkoľvek obchodným alebo občianskym právom., Na splnenie povinností súvisiacich so zodpovednosťou výrobcu za bezpečnosť výrobku budú vaše údaje uchovávané po dobu nepresahujúcu 10 rokov.

Na účely podľa odseku 4 písm. C) a D) sa budú údaje uchovávať v našej databáze (napr. v databáze customer relationship management – CRM) až do odvolania súhlasu (alebo námietky voči profilovaniu, pokiaľ sa to dá uplatniť) a, v každom prípade, počas maximálnej doby povolenej platnými predpismi. Údaje profilovania nebudú uchovávané dlhšie ako 2 roky. Pokiaľ svoj profil súvisiaci s pripojeným spotrebičom zrušíte, údaje vášho osobného profilu budú z našich systémov odstránené. Naopak, údaje súvisiace s používaním pripojeného elektrického spotrebiča budú anonymizované, odstránia sa prepojenia s vaším profilom a spoločnosť CHG ich bude využívať pri vlastných analýzach a štatistických výpočtoch.

7. KOMU POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE

S cieľom zaistiť fungovanie aplikácie a súvisiacich služieb spoločnosť CHG využíva na vykonávanie špecifických služieb, v mene spoločnosti CHG, tretie strany. Na základe príslušných zmluvných podmienok zo strany CHG je prístup tretích strán k údajom obmedzený len na nevyhnutné postupy umožňujúce používanie App a služieb poskytovaných spoločnosťou CHG Tieto subjekty pôsobia ako sprostredkovatelia a, pokiaľ by údaje nespracúvali podľa pokynov, budú za svoje konanie zodpovedať pri občianskych alebo administratívnych sporoch.

7.1 ROZSAH KOMUNIKÁCIE A ŠÍRENIA

Okrem oznámení vyplývajúcich z právnych a zmluvných povinností, vaše údaje sa môžu oznámiť pracovníkom povereným zo strany spoločnosti CHG, tretím osobám konajúcim v jej mene a na základe pokynov samotnej spoločnosti CHG, ako sú sprostredkovatelia, spoločnosti poskytujúce pomoc a servis pri údržbe pripojeného spotrebiča, jeho prevádzke a službách po predaji, vrátane spoločnosti GIAS S.r.l. zo skupiny Candy, ktorá ponúka technický servis pre registrované výrobky a má prístup k informáciám o všetkých chybách a poruchách registrovaných výrobkov.

Spoločnosť CHG využíva aj služby dodávateľov, ktorí v rámci vlastných datacentier zabezpečujú služby uchovávania údajov zhromaždených prostredníctvom aplikácie alebo spoločnosťami ponúkajúcich technický servis, starajú sa o vývoj aplikácie a preto musia mať prístup k údajom na poskytovanie servisných služieb pri poruchách alebo pri prenose dát. Ďalší dodávatelia sa starajú o služby hlasovej interakcie, ktorá vám prostredníctvom aplikácie umožňuje komunikovať so svojím elektrickým spotrebičom.

Okrem toho, vzhľadom na špecifické potreby súvisiace s umiestnením serverov spoločnosti CHG a/alebo jej dodávateľov, využíva spoločnosť CHG aj služby (vrátane telefonických a hosting služieb) dodávateľov v krajinách mimo Európskej únie, ktorí pracujú v mene a podľa pokynov spoločnosti CHG ako sprostredkovatelia údajov. V takom prípade sa spoločnosť CHG zaväzuje zabezpečiť primeranú úroveň ochrany, vrátane ustanovenia štandardných zmluvných doložiek. Ak si želáte získať kópiu použitých ochranných opatrení, kontaktujte nás na niektorej z vyššie uvedených adries. Pri údajoch registrovaných na CRM, spoločnosť CHG hlási, že tento dodávateľ prijal záväzky Privacy Shield.

V prípade súhlasu so spracovaním údajov na marketingové účely môžu vaše údaje spracovať aj marketingové agentúry alebo iné spoločnosti, napríklad ako sprostredkovateľ poverený spoločnosťou CHG na účely súvisiace so správou a posielaním obchodných informácií (e-mailom, telefonicky prostredníctvom operátora), prieskumom trhu alebo inými propagačnými činnosťami, ako sú napr. súťaže o ceny a rôzne podujatia.

Pre ďalšie informácie o sprostredkovateľoch vašich osobných údajov poverených spoločnosťou CHG kontaktujte CHG na e-mailovej adrese data.protection@candy-group.com .

Okrem toho, pri vykonávaní bežných obchodných činností môžu byť vaše údaje poskytnuté nezávislým expertom, konzultantom, príslušným orgánom (v súlade povinnosťami podľa zákona) alebo iným subjektom pôsobiacim ako prevádzkovatelia údajov, napr. jednotlivé pridružené spoločnosti a/alebo dcérske spoločnosti skupiny Candy, so sídlom v Európskej únii, poskytujúce servisné služby a údržbu pre pripojený spotrebič alebo služby elektronického obchodu.

V prípade, že je spoločnosť CHG zapojená do mimoriadnych podnikových transakcií, a ak je to potrebné na účely súvisiacich hodnotení, údaje sa môžu poskytnúť subjektom zapojeným do takýchto transakcií (napr. našim partnerom) a odborníkom, ktorí podporujú CHG alebo naše zmluvné strany pri uskutočňovaní uvedených transakcií.

Spoločnosť CHG môže zhromažďovať údaje zozbierané prostredníctvom aplikácie (a zabrániť prepojeniu s vašimi osobnými údajmi a vašou identifikáciou) a zdieľať tieto údaje so svojimi partnermi alebo inými tretími stranami (napr. s univerzitou) na výskumné účely (vrátane údajov na zlepšenie výrobkov CHG). Takéto údaje sa budú môcť použiť aj po zrušení vášho profilu alebo ak sa rozhodnete prestať používať služby App.

Spoločnosť CHG zasiela reklamy a oznamy priamo alebo prostredníctvom svojich partnerov, prípadne využíva platformy tretích strán. Vďaka súhrnným správam bude môcť spoločnosť CHG poznať, napr. či bol e-mail doručený alebo nie; kto otvoril email alebo klikol na nejaký konkrétny odkaz. Toto však slúži iba na štatistické účely hodnotenia účinnosti reklamnej kampane.

8. AKÉ SÚVAŠE PRÁVA PODĽA ZÁKONA A AKO ICH MÔŽETE UPLATNIŤ

Podľa zákona máte právo kontrolovať, ako sa spracúvajú vaše údaje a môžete obmedziť ich používanie. Tieto práva môžete kedykoľvek bezplatne uplatniť poslaním žiadosti na uvedené kontaktné adresy. Spoločnosť CHG urobí všetko potrebné pre uplatnenie vašich práv.

8.1 PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Podľa čl.15 nariadenia, a nasledujúcich, máte právo:

Svoje práva môžete kedykoľvek uplatniť odoslaním e-mailu na adresu data.protection@candy-group.com alebo nám napíšte na adresu

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Taliansko

do pozornosti Zodpovedná osoba .

Pokiaľ sa domnievate, že vaše údaje neboli spracované v súlade so zákonom alebo ak existujú nejaké spory týkajúce sa ich používania, môžete podať sťažnosť na orgán dohľadu členského štátu v mieste vášho bydliska, pracoviska alebo v mieste údajného porušenia zákona.

Okrem toho môžete kedykoľvek odinštalovať aplikáciu. Pripomíname vám, že aj v prípade, že aplikáciu nebudete používať, odinštalujete ju alebo zrušíte svoj profil, pripojené zariadenie bude naďalej zaznamenávať údaje a odosielať ich na server CHG.

Ak nechcete, aby spoločnosť CHG zhromažďovala pravidelne zasielané údaje na server spoločnosti CHG, tak nás kontaktujte na vyššie uvedených adresách, aby sme vám poskytli ďalšie informácie a pomoc pri resetovaní modelu pripojeného spotrebiča.

9. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

App obsahuje linky, ktoré vás presmerujú na webové stránky tretích strán (napr. Amazon, pokiaľ chcete použiť dash button). Spracúvanie vašich osobných údajov na týchto stránkach nemôžeme ovplyvniť. Preto je vo vašom záujme oboznámiť sa s informáciami o spracúvaní osobných údajov na konkrétnych stránkach.

10. AKTUALIZÁCIA OZNAMU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto oznámenie sa môže priebežne aktualizovať. Prosíme vás, aby ste pravidelne kontrolovali túto reláciu a sledovali zmeny. V prípade významných zmien vás v každom prípade upozorníme na to webovej stránke alebo emailom, podľa rozhodnutia spoločnosti CHG.


30/04/2019