Privacyverklaring voor klanten ("CIAM")

Versie oktober 2020

 

1.       INLEIDING

Beste gebruiker,

Candy Hoover Group S.r.l., onderdeel van de Haier Group (vanaf nu, kortheidshalve, "Haier Europe") is van mening dat de bescherming van persoonsgegevens een fundamentele waarde is voor zijn zakelijke activiteiten, en wij streven ernaar u te voorzien van alle informatie die u kan helpen uw privacy te beschermen en het gebruik van uw gegevens te controleren in verband met de verschillende diensten die wij u aanbieden en de interacties die u met ons kunt hebben. Op deze pagina vindt u informatie over hoe uw persoonsgegevens worden beheerd.

We leggen uit welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom, hoe we ze gebruiken, of we ze delen met andere bedrijven, hoe u controle kunt uitoefenen over uw gegevens en de maatregelen die we nemen om uw privacy te beschermen.

Deze kennisgeving geldt voor de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zoals wanneer u op onze websites surft, onze producten van Haier Europe koopt, onze Apps gebruikt (zoals Candy simply fi, hOn, Hoover wizard of RosiŤres E-Picurien), hulp van onze technicus vraagt of met ons communiceert (via de website of telefonisch), reageert op een enquÍte of onze reclame ontvangt en deelneemt aan marktonderzoek (zoals hieronder uitgelegd) (voortaan gezamenlijk de "Diensten"genoemd).

Deze kennisgeving geeft informatie over de verwerking en het beheer van uw persoonsgegevens.

 

2.       OVER ONS

Haier Europe zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 ("AVG") en de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u hieronder.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. de partij die beslissingen neemt over verwerkingswijzen en -doeleinden, is Candy Hoover Group S.r.l., gevestigd te Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB), ItaliŽ.

De Functionaris voor gegevensbescherming ("FG") is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de AVG in verband met de verwerking van persoonsgegevens door Haier Europe.

U kunt contact opnemen met de FG op het volgende e-mailadres:data.protection@candy-group.com of per post, door te schrijven naar:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), ItaliŽ

T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming.

 

3.       WELKE GEGEVENS WE VERWERKEN

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verwerkt Haier Europe enkele van uw persoonsgegevens. Informatie hierover vindt u hieronder.

Type en bron van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens (d.w.z. gegevens met betrekking tot geÔdentificeerde of identificeerbare personen) verwerken:

a)       persoons- en contactgegevens - zoals naam, achternaam, adres, telefoonnummer, voorkeuren, e-mailadres en informatie met betrekking tot het inloggen op uw account. U verstrekt deze gegevens door online formulieren in te vullen of ze telefonisch te verstrekken, bijvoorbeeld om hulp te vragen, of door u te registreren in de App (inclusief de profielfoto als u ervoor kiest deze toe te voegen);

b)      gegevens met betrekking tot de gekochte producten - zoals de aankoopdatum, de code en de productlijn, de prijs van het product, informatie over de garantie, enz. en het soort hulp dat u heeft gevraagd (inclusief informatie in de ruimte waar u details kunt opvragen). Bovendien kunnen bij aankoop van een product in onze e-shop website ook aankoopgegevens worden verzameld;

c)       gegevens die wij verzamelen terwijl u op de website surft - ("navigatiegegevens"), zoals uw IP-adres, URI-notatieadressen, het tijdstip van uw aanvraag, de methode die wordt gebruikt voor het indienen van de aanvraag bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het door de server verstrekte antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. De overdracht van deze informatie vloeit voort uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen waarmee de bovengenoemde activiteiten worden uitgevoerd. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met de betrokken geÔdentificeerde partijen, maar kan door de aard ervan worden gebruikt om gebruikers te identificeren door middel van matching en verwerking met informatie die in het bezit is van derden. Deze informatie wordt verzameld via de cookies die we op onze website gebruiken. Wij nodigen u daarom uit om ons cookiebeleid te lezen op onze website;

d)      gegevens die worden verkregen door het gebruik van de App of het verbinden en het gebruik van het aangesloten apparaat - in het geval van apparaten met verbindingstechnologie (bijv. wifi): wanneer u het apparaat verbindt met de app en u bent verbonden met het wifinetwerk of via een andere communicatietechnologie (zoals NFC en/of bluetooth), ontvangt Haier Europe bepaalde gegevens over de werking en de status van het verbonden apparaat (bijv. aan/uit, eventuele fouten) of geolocatiegegevens. Deze gegevens worden periodiek naar de server van Haier Europe gestuurd. Bovendien kan Haier Europe gegevens verzamelen over uw gebruik van het aangesloten apparaat (bijvoorbeeld de frequentie van de wasbeurten, het gebruik van het apparaat, het gebruikte programma, etc.) en de App-diensten. Als u bepaalde functies van de door Haier Europe op de markt aangeboden apparaten gebruikt die het mogelijk maken om spraakopdrachten te verzamelen en door te geven, of om het type was, voeding of andere functies die u kunt gebruiken te herkennen, dan moet Haier Europe een aantal essentiŽle gegevens verzamelen om de opdracht te kunnen verwerken (inclusief de omzetting van het audio- of videobestand in elektronische opdrachten die naar het product worden gestuurd). Haier Europe neemt redelijke maatregelen om de verwerking van informatie die direct of indirect met u in verband kan worden gebracht, te beperken. Als het apparaat het verzamelen en verwerken van audio en foto's van de betrokkene toelaat, is het voor Haier Europe en zijn partners nooit mogelijk om live toegang te krijgen tot dergelijke gegevens.

De gegevens worden door u, afhankelijk van het geval, direct verstrekt bij aankoop van het product, registratie van uw product, bezoek aan onze website, het activeren van uw account, het aanvragen van een Dienst of het activeren van interactieve functies (audio of video) op de producten, wanneer u deelneemt aan onze campagnes, een recensie van een product achterlaat of een applicatie downloadt of gebruikt; Haier Europe kan ook gegevens gebruiken die zijn verkregen via sociale media, zoals Facebook, als u besluit gebruik te maken van sociale media om de toegang tot onze Apps te vergemakkelijken ("Social login"). Ten slotte kunnen, indien de functionaliteit van het product dit vereist, persoonsgegevens (commando's of suggesties omgezet in instructies voor de machine) worden ontvangen en verzonden via digitale assistenten die erop zijn aangesloten (zogenaamde smart assistants, vooral via de functies van hOn Smarthome). Indien u besluit gebruik te maken van sociale media of digitale assistenten in combinatie met producten van Haier Europe en gebruik maakt van hun diensten, nodigen wij u uit om, alvorens gebruik te maken van deze diensten/producten, het privacybeleid en de servicevoorwaarden van elk van deze diensten/producten zorgvuldig te raadplegen.

4.       WAAROM WE UW GEGEVENS VERWERKEN

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt.

a)       om te reageren op uw verzoek om hulp bij de werking, het gebruik en het onderhoud van een apparaat of om te reageren op uw vragen over onze producten en diensten. Als wij u vragen om een formulier in te vullen om uw aanvraag naar ons toe te sturen, vergeet dan niet dat de gegevens die in de met een sterretje gemarkeerde velden zijn ingevuld, vereist zijn omdat wij zonder deze informatie niet in staat zouden zijn om de aanvraag te accepteren of erop te reageren;

b)      om u toe te staan de App te gebruiken, het aangesloten apparaat te registreren en gebruik te maken van de diensten en functies die het gebruik ervan biedt, voor assistentie- en onderhoudsdoeleinden, om uw profiel te beheren en zo de door u gevraagde diensten te leveren;

c)       om u in staat te stellen een apparaat van ons te kopen;

d)      om u in staat te stellen uw apparaat te registreren, ook om te profiteren van eventuele aanvullende garanties (de onze of die van derden), om updates te ontvangen over uw apparaat en serviceberichten, om u toegang te geven tot informatie over geregistreerde producten en om u op een meer gestroomlijnde manier hulp te verlenen. Als wij u daarom vragen een formulier in te vullen, vergeet dan niet dat de persoonsgegevens die in de met een sterretje gemarkeerde velden zijn ingevuld, verplicht zijn, omdat wij u zonder deze informatie de dienst niet zouden kunnen leveren;

e)      om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de huidige wet- en regelgeving of de EU-wetgeving (bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige verplichtingen);

f)        om onze nieuwsbrief te ontvangen als u zich inschrijft voor die dienst, onverminderd hetgeen hieronder onder j) en k) wordt vermeld met betrekking tot het verzenden van commerciŽle communicatie;

(de doeleinden van letter a) tot en met f) worden gezamenlijk gedefinieerd als de "Contractuele doeleinden");

g)       het afdwingen en verdedigen van de rechten van Haier Europe, ook in het kader van incassoprocedures en de overdracht van vorderingen aan geautoriseerde bedrijven, ook via derden, en het voorkomen en bestrijden van eventuele fraude;

h)      voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op het analyseren en verbeteren van de aangeboden Diensten en/of producten, waarbij ook de anonimisering en/of aggregatie van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd;

i)        in het geval van zakelijke transacties, het verrichten van activiteiten die functioneel zijn voor dergelijke transacties (met inbegrip van vervreemding, leasing, overdracht, fusie of splitsing van ondernemingen);

(de doeleinden van letter g) tot en met i) worden gezamenlijk gedefinieerd als de "Gerechtvaardigde zakelijke belangen").

j)        om u op grond van artikel 130, lid 4, van het Italiaanse wetsdecreet nr. 196/2003 zoals gewijzigd (de "Privacywet") met marketingcommunicatie via e-mail over diensten en/of producten die analoog zijn aan die welke u gebruikt, onverminderd het feit dat u de mogelijkheid heeft om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verzending van dergelijke communicatie;

k)       met uw toestemming, om commerciŽle en promotionele communicatie te ontvangen, via geautomatiseerde middelen zoals sms, alsmede via telefoongesprekken van een operator voor producten van Haier Europe en eventueel van andere bedrijven uit de Candy/Haier-groep, om deel te nemen aan marktonderzoek en enquÍtes om de mate van klanttevredenheid over de ontvangen producten en assistentie vast te stellen, om u uit te nodigen voor initiatieven en evenementen die door Haier Europe worden georganiseerd;

l)        met uw toestemming, om commerciŽle en promotionele communicatie te ontvangen van onze partners die actief zijn in de hulpsector en die verzekeringsproducten aanbieden (bijv. garantieverlengingen in termijnen, verzekeringspolissen) voor hun marketingactiviteiten. De lijst van deze derden is beschikbaar door contact op te nemen met Haier Europe via de in deze kennisgeving gespecificeerde methoden;

m)    om, met uw voorafgaande toestemming om te worden verstrekt volgens de methoden conform het cookiebeleid, uw online activiteiten op de Website te analyseren, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de gegevens die zijn verzameld van andere websites van Haier Europe of van derden, door middel van de gebruikersvolgorde zoals beschreven in ons cookiebeleid en om uw browse-ervaring te verbeteren;

(de doeleinden van letter j) tot en met m) worden gezamenlijk gedefinieerd als de "Marketingdoeleinden");

n)      als het mogelijk is om u communicatie te sturen voor marketingdoeleinden op grond van deze kennisgeving en omdat we er zeker van willen zijn dat we u alleen communicatie sturen die voor u van belang is, om niet-invasieve klantsegmentatie uit te voeren, onder andere op basis van de producten die u bij ons heeft geregistreerd en uw gebruik van onze diensten.

(het doel overeenkomstig letter n) wordt gedefinieerd als het "Gerechtvaardigde marketingbelang")

 

5.       OP WELKE BASIS WE UW GEGEVENS VERWERKEN

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk met betrekking tot de Contractuele doeleinden gezien het essentiŽle karakter ervan om:

         de overeenkomst uit te voeren, met betrekking tot de levering van de gevraagde producten en diensten in verband met de in sectie 4, onder a) tot en met d), genoemde gevallen;

         zich aan te passen aan de bepalingen van de toepasselijke regelgeving, zoals uiteengezet in sectie 4, onder e).

Indien u de persoonsgegevens die nodig zijn voor de Contractuele doeleinden niet verstrekt, zal het niet mogelijk zijn om gebruik te maken van de diensten (met inbegrip van assistentie en andere functies die hierboven zijn beschreven).

De verwerking van uw persoonsgegevens voor de Gerechtvaardigde zakelijke belangen en de Gerechtvaardigde marketingbelangen wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, onder f) van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (de "Privacyverordening") om het belang van Haier Europe na te streven, wat evenzeer in evenwicht is met uw belang, aangezien de verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven economische transacties.

Verwerking voor Gerechtvaardigde zakelijke belangen en Gerechtvaardigde marketingbelangen is niet vereist en u kunt bezwaar maken tegen die verwerking met de methoden die in deze kennisgeving worden uiteengezet. Indien u echter bezwaar maakt tegen die verwerking, mogen uw gegevens niet worden gebruikt voor de Gerechtvaardigde zakelijke belangen en Gerechtvaardigde marketingbelangen, tenzij Haier Europe kan aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde redenen zijn of voor de uitoefening of verdediging van juridische claims.

Ten slotte is de verwerking voor Marketingdoeleinden gebaseerd:

         wat betreft sectie 4, onder j), op artikel 130 van de Privacycode, dat Haier Europe in staat stelt om marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot diensten en/of producten die analoog zijn aan de diensten/producten die u via e-mail heeft verkregen, op voorwaarde dat u geen bezwaar maakt tegen dergelijke communicatie;

         wat betreft sectie 4, letters k) en l), met uw toestemming;

         wat betreft sectie 4, letters m), op uw toestemming, verkregen met de methoden die in het cookiebeleid zijn beschreven.

Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden is niet nodig. Als u echter uw toestemming weigert of herroept, mag u de commerciŽle communicatie niet ontvangen op grond van sectie 4, onder j) tot en met m). U kunt elke toestemming die met de in deze kennisgeving beschreven methoden is gegeven, te allen tijde intrekken.

 

6.       †HOE WE UW GEGEVENS VERWERKEN

Wij verwerken uw gegevens voornamelijk door middel van registratie-, extractie-, analyse- en archiveringstools die worden beveiligd door systemen die veiligheidsgaranties bieden en die voldoen aan de normen die in de sector worden gehanteerd.

In het bijzonder zullen wij uw gegevens voornamelijk met behulp van IT-systemen en analysetools door geautoriseerd en adequaat opgeleid Haier Europe-personeel laten verwerken. Wij nemen maatregelen om de toepassing van de beginselen van juistheid, rechtmatigheid en transparantie te garanderen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de Privacyverordening), waarbij uw privacy wordt beschermd door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die een adequaat veiligheidsniveau garanderen om het verlies of het onrechtmatige of oneigenlijke gebruik van en de ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

 

7.       HOE LANG WE UW GEGEVENS BEWAREN

Uw gegevens worden opgeslagen gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In ieder geval zijn de volgende opslagvoorwaarden van toepassing:

         i.            voor de Contractuele doeleinden en Gerechtvaardigde zakelijke belangen worden de gegevens opgeslagen voor een periode die gelijk is aan de duur van de levering van de door u gevraagde diensten en voor de 10 jaar daarna, onverminderd de gevallen waarin opslag voor een volgende periode nodig is voor eventuele rechtsvorderingen en, in geval van geschillen, verzoeken van de bevoegde autoriteiten of op grond van de toepasselijke regelgeving;

       ii.            voor de Marketingdoeleinden onder j) en k) en voor de Gerechtvaardigde marketingbelangen worden de gegevens opgeslagen voor een periode die gelijk is aan de duur van de levering van de gevraagde dienst en een periode van 24 maanden na het laatste contact met u, onder meer begrepen als het gebruik van een product of dienst van Haier Europe of de opening van een nieuwsbrief (gezamenlijk gedefinieerd als het "Laatste contact");

voor het Marketingdoel overeenkomstig letter l), worden de gegevens opgeslagen voor een periode van 24 maanden vanaf de creatie van uw account of het gebruik van een Dienst.

Als het apparaat toestaat dat het verzamelen en verwerken van audio wordt omgezet in instructies voor het apparaat, wordt dit, eenmaal correct omgezet in commando's, onmiddellijk gewist. Indien het Haier Europe-apparaat moeilijkheden ondervindt bij het herkennen van de gegeven instructies, kunnen dezelfde gegevens ten behoeve van het onderhoud en het oplossen van problemen maximaal 3 maanden worden bewaard en vervolgens onmiddellijk worden gewist.

Beelden die worden verkregen door het gebruik van de App of de aansluiting en het gebruik van het aangesloten apparaat, worden in anonieme vorm verwerkt. Het is mogelijk dat de App in bepaalde gevallen voorziet in de opslag van afbeeldingsbestanden op het geheugen van het mobiele apparaat dat wordt gebruikt voor de verkrijging ervan. In deze gevallen verwerkt Haier Europe dergelijke persoonsgegevens niet: de afbeeldingen zijn in de exclusieve beschikbaarheid van de gebruiker die kan beslissen of en wanneer deze worden verwijderd.

 

8.       MET WIE WE UW GEGEVENS DELEN

Communicatie en verspreiding van gegevens

Voor de Contractuele doeleinden kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan geautoriseerd Haier Europe-personeel dat naar behoren is geÔnformeerd en getraind, of aan het personeel van derden die namens en op basis van instructies van Haier Europe als gegevensverwerkers werken, met inbegrip van bedrijven die vůůr/na de verkoop assistentie verlenen voor apparatuur, of aan autonome verwerkingsverantwoordelijken. De derden die diensten verlenen vallen onder de volgende categorieŽn: (i) aanbieders van ondersteunende en adviserende diensten voor het bedrijf, eveneens via callcenters, met betrekking tot activiteiten in de (inclusief maar niet beperkt tot) technologische, boekhoudkundige, administratieve, juridische en verzekeringssector, (ii) aanbieders van IT- en onderhoudsdiensten of aanbieders van diensten gerelateerd aan het CRM-systeem; (iii) aanbieders die ons helpen met ondersteunende diensten en reparatiediensten voor apparatuur; (iv) aanbieders van hostingdiensten voor onze e-shop; (v) bedrijven die behoren tot dezelfde groep als Haier Europe, (vi) partijen en autoriteiten wiens recht op toegang tot de gegevens uitdrukkelijk wordt erkend door wetten, voorschriften of maatregelen die door de bevoegde autoriteiten zijn uitgevaardigd.

Voor de Gerechtvaardigde zakelijke belangen kunnen de gegevens worden meegedeeld aan de volgende categorieŽn van ontvangers: (i) derde aanbieders van assistentie en adviesdiensten voor Haier Europe met betrekking tot activiteiten in de (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot) technologische, boekhoudkundige, administratieve, juridische en verzekeringssector; (ii) ondernemingen in dezelfde groep als Haier Europe; (iii) potentiŽle kopers van Haier Europe en entiteiten die voortkomen uit de fusie of enige andere vorm van transformatie met betrekking tot Haier Europe; (iv) de bevoegde autoriteiten.

Bovendien kunnen uw gegevens voor de Marketingdoeleinden en voor het Gerechtvaardigde marketingbelang worden meegedeeld aan de volgende categorieŽn van ontvangers: (i) derden die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en die Haier Europe assistentie en advies verlenen, ook via media- en marketingagentschappen, callcenters of andere gegevensverwerkers, (ii) ondernemingen van dezelfde groep als Haier Europe.

Voor meer informatie over de gegevensverwerkers die namens Haier Europe werken, kunt u zich schriftelijk wenden tot het kantoor van Haier Europe ter attentie van de FG of tot het e-mailadres data.protection@candy-group.com.

Als u gebruik maakt van Social login of digitale assistenten en digitale platforms in combinatie met Haier Europe-producten, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de aanbieders van dergelijke diensten. In dergelijke gevallen treden deze aanbieders op als autonome verwerkingsverantwoordelijken en werken zij in overeenstemming met de bepalingen van hun privacybeleid en servicevoorwaarden, die wij u uitnodigen te raadplegen.

Tot slot kan Haier Europe uw gegevens binnen zijn bedrijfsgroep doorgeven voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden. De rechtsgrondslag die de verwerking van gegevens voor dit doel legitimeert, is die welke wordt beschreven in art. 6, par. 1, onder f) van Verordening (EU) nr. 679/2016, of aangezien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke bij de verspreiding van gegevens voor administratieve doeleinden binnen zijn bedrijfsgroep na te streven.


Internationale doorgifte

Voor specifieke eisen die verband houden met de locatie van de servers van Haier Europe en/of zijn aanbieders, is Haier Europe voor de levering van diensten ook afhankelijk van aanbieders - in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers - die gevestigd zijn in derde landen buiten de Europese Unie. Uw gegevens kunnen ook worden gecommuniceerd tussen Candy/Haier-groepsbedrijven met statutaire zetel in derde landen buiten de Europese Unie of worden overgedragen aan onze dienstverleners en derde partijen die namens ons handelen, zoals uiteengezet in deze kennisgeving. In dat geval verbindt Haier Europe zich ertoe om adequate beschermingsniveaus en waarborgen te garanderen, ook door middel van contractuele overeenkomsten, onder meer door het aangaan van standaardcontractclausules.

 

DE RECHTEN DIE U OP GROND VAN DE WET HEEFT EN HOE U DEZE KUNT UITOEFENEN

De wet geeft u het recht om te controleren hoe uw gegevens worden verwerkt en, indien van toepassing, om het gebruik ervan te beperken. U kunt deze rechten te allen tijde en kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met ons bedrijf en te schrijven naar de hierboven vermelde adressen. Haier Europe zal alles doen wat nodig is om de uitoefening van uw rechten te vergemakkelijken.

Informatie hierover vindt u hieronder.

Rechten van de betrokkenen

Op grond van artikelen 15 e.v. van de Verordening, heeft u het recht om:

bezwaar maken tegen de verwerking in de gevallen waarin dit in de Verordening is vastgelegd(recht om bezwaar te maken). In overeenstemming met artikel 2 terdecies van de Italiaanse Privacywet kunnen in geval van overlijden de bovengenoemde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens worden uitgeoefend door degenen die een eigen belang hebben of die als vertegenwoordiger beschermen, of die om familieredenen bescherming verdienen. U kunt de uitoefening van bepaalde hierboven genoemde rechten door rechthebbenden uitdrukkelijk verbieden door het bedrijf een schriftelijke verklaring te sturen via het onderstaande e-mailadres. De verklaring kan later volgens dezelfde procedures worden ingetrokken of gewijzigd.

Gelieve er rekening mee te houden dat verzoeken om gegevens te wissen onderworpen zijn aan de huidige wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake de opslag van documenten.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar data.protection@candy-group.com of schrijven naar:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), ItaliŽ

T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming (FG).

Wanneer u contact met ons opneemt, dient u uw naam, e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer(s) op te geven om ervoor te zorgen dat wij uw verzoek correct kunnen afhandelen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met de wet zijn verwerkt of indien u bezwaren heeft tegen het gebruik ervan, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

Aanvullende informatie - Links - Minderjarigen

Op de website vindt u ook links naar websites van derden; daarom nodigen wij u uit om hun kennisgeving te bekijken om meer te weten te komen over de methoden en doeleinden van de gegevensverwerking die via deze websites wordt uitgevoerd.

Voor de afzonderlijke diensten die Haier Europe aanbiedt, nodigen wij u uit om de afzonderlijke kennisgevingen te raadplegen voor alle details met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot het gedeelte van de Website dat gewijd is aan de productregistratie en het verkrijgen van de garantieverlenging voor uw apparaat en u het formulier invult, worden uw persoonsgegevens verwerkt door partnerorganisaties die actief zijn op het gebied van uitgebreide garantie of onderhoud en klantenservice. In dit geval werken onze partnerorganisaties als autonome verwerkingsverantwoordelijken. Voor meer informatie over de verwerkingsactiviteiten van onze partnerorganisaties nodigen wij u uit om hun kennisgeving te bekijken.

De websites, apps en producten van Haier Europe zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Als u minderjarig bent, kunt u zich niet registreren als gebruiker op de Website of in de App, of ons op een andere manier uw persoonsgegevens verstrekken. Als we ons realiseren dat we abusievelijk persoonsgegevens van een minderjarige hebben verkregen, zullen we deze onmiddellijk wissen.

Updates van de kennisgeving

Deze privacykennisgeving kan in de loop van de tijd worden bijgewerkt. Daarom zal Haier Europe de datum van de meest recente update aan het eind van de kennisgeving vermelden.

Laatste versie: oktober 2020