Oświadczenie o ochronie prywatności klientów

Wersja z października 2020

 

1.       WSTĘP

Szanowny użytkowniku,

Firma Candy Hoover Group S.r.l., część Grupy Haier (zwana dalej w skrócie „Haier Europe”) wierzy, że ochrona danych osobowych jest fundamentalną wartością w prowadzeniu działalności gospodarczej i dokłada wszelkich starań, aby przekazywać Ci wszystkie informacje, które mogą pomóc chronić Twoją prywatność i kontrolować wykorzystanie Twoich danych w związku oferowanymi przez nas usługami oraz interakcjami, jakie możesz mieć z nami. Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące zarządzania Twoimi danymi osobowymi.

Wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego, w jaki sposób je wykorzystujemy, czy udostępniamy je innym firmom, w jaki sposób możesz sprawować kontrolę nad swoimi danymi oraz jakie środki podejmujemy w celu ochrony prywatności.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do danych osobowych, które gromadzimy podczas korzystania z naszych usług, np. podczas przeglądania naszych stron internetowych, nabywania naszych produktów od Haier Europe, korzystania z naszych Aplikacji (takich jak Candy simply fi, hOn, Hoover wizard lub Rosičres E-Picurien), gdy zwracasz się o pomoc do naszego technika lub kontaktujesz się z nami (za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie), odpowiadasz na ankietę lub otrzymujesz nasze wiadomości promocyjne i uczestniczysz w badaniach rynku (jak wyjaśniono poniżej) (zwanych dalej łącznie „Usługami”).

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i zarządzaniu Twoimi danymi osobowymi.

 

2.       O NAS

Haier Europe zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 („RODO”) oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Poniżej znajdują się nasze dane kontaktowe.

Administrator danych i inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych, tj. stroną podejmującą decyzje dotyczące metod i celów przetwarzania danych, jest Candy Hoover Group S.r.l. z siedzibą w Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB).

Inspektor Ochrony Danych („IOD”) jest osobą odpowiedzialną za monitorowanie zgodności z RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Haier Europe.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail data.protection@candy-group.com lub listownie, pisząc na adres pocztowy:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Włochy

Do rąk Inspektora Ochrony Danych.

 

3.       JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Gdy korzystasz z naszych usług, Haier Europe przetwarza niektóre Twoje dane osobowe. Poniżej przedstawiono więcej informacji na ten temat.

Rodzaj i źródło danych osobowych

Jeśli korzystasz z naszych Usług, możemy przetwarzać następujące dane osobowe (np. dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób):

a)       dane osobowe i kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, preferencje, adres e-mail i informacje dotyczące logowania do Twojego konta. Podajesz te dane, wypełniając formularze online lub przekazując je telefonicznie, na przykład w celu uzyskania pomocy, lub rejestrując się w Aplikacji (łącznie ze zdjęciem profilowym, jeśli zdecydujesz się na jego umieszczenie);

b)      dane dotyczące zakupionych produktów, takie jak data zakupu, kod i linia produktu, cena produktu, informacje o gwarancji itp., oraz rodzaju pomocy, o którą wnioskowałeś(-aś) (w tym informacje wprowadzone w polu, w którym możesz podać szczegóły wniosku). Ponadto dane dotyczące zakupów mogą być również gromadzone podczas zakupu produktu na stronie sklepu internetowego;

c)       dane gromadzone podczas przeglądania strony internetowej („dane przeglądania”), takie jak adres IP, adresy w notacji URI, czas żądania, metoda zastosowana przy przesyłaniu żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd, itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. Przekazywanie tych informacji wynika z wykorzystania internetowych protokołów komunikacyjnych, za pomocą których wykonywane są działania, o których mowa powyżej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkowników poprzez dopasowanie i przetwarzanie z informacjami będącymi w posiadaniu stron trzecich. Informacje te są gromadzone za pomocą plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką plików cookie na naszej stronie internetowej;

d)      dane uzyskane podczas korzystania z Aplikacji lub w wyniku podłączenia i korzystania z podłączonego urządzenia - w przypadku urządzeń wyposażonych w technologię łączności (np. WiFi), po podłączeniu urządzenia do Aplikacji i do sieci WiFi lub innej technologii komunikacyjnej (np. NFC i/lub Bluetooth), Haier Europe otrzymuje określone dane dotyczące działania i statusu podłączonego urządzenia (np. włączenie/wyłączenie, błędy itp.). Dane te są wysyłane okresowo do serwera Haier Europe. Ponadto Haier Europe może gromadzić dane dotyczące korzystania z podłączonego urządzenia (np. częstotliwości mycia, użycia urządzenia, używanych programów itp.) oraz usług Aplikacji. Jeżeli korzystasz z niektórych funkcji urządzeń oferowanych przez Haier Europe na rynku, pozwalających na zbieranie i przesyłanie poleceń głosowych lub rozpoznawanie rodzaju prania, żywności lub innych funkcji, z których możesz korzystać, Haier Europe musi uzyskać pewne niezbędne informacje, aby polecenie mogło zostać przetworzone (łącznie z konwersją pliku audio lub wideo na polecenia elektroniczne wysyłane do produktu). Haier Europe podejmuje uzasadnione środki w celu ograniczenia przetwarzania informacji, które mogą być z Tobą powiązane bezpośrednio lub pośrednio. Jeżeli urządzenie pozwala na gromadzenie i przetwarzanie dźwięku i zdjęć podmiotu danych, firma Haier Europe i jej partnerzy nigdy nie mają dostępu do tych danych na żywo.

Dane są przekazywane, w zależności od przypadku, bezpośrednio przy zakupie produktu, rejestracji produktu, odwiedzeniu naszej strony internetowej, aktywacji konta, zamówieniu Usługi lub aktywacji funkcji interaktywnych (audio lub wideo) w produktach, podczas udziału w naszych kampaniach, tworzenia recenzji produktu lub pobierania i używania aplikacji; Haier Europe może także wykorzystywać dane uzyskane z mediów społecznościowych, takich jak Facebook, jeśli zdecydujesz się na korzystanie z mediów społecznościowych w celu ułatwienia dostępu do naszych Aplikacji („logowanie przez media społecznościowe”). Ponadto, jeśli wymaga tego funkcjonalność produktu, dane osobowe (polecenia lub sugestie przekształcone na instrukcje dla urządzenia) mogą być odbierane i wysyłane za pośrednictwem podłączonych do niego cyfrowych asystentów (tzw. Smart assistants, zwłaszcza poprzez funkcje hOn Smarthome). W przypadku, gdy zdecydujesz się korzystać z mediów społecznościowych lub asystentów cyfrowych w połączeniu z produktami Haier Europe i korzystać z ich usług, zachęcamy do uważnego zapoznania się przed ich użyciem z polityką prywatności i warunkami korzystania z każdej z tych usług/produktów.

4.       DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach.

a)       aby zareagować na Twój wniosek o pomoc w zakresie funkcjonowania, użytkowania i konserwacji urządzenia lub odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące naszych produktów i usług. Jeśli poprosimy Cię o wypełnienie formularza w celu przesłania nam wniosku, pamiętaj, że dane wprowadzone w polach oznaczonych gwiazdką są wymagane, ponieważ bez tych informacji nie jesteśmy w stanie przyjąć wniosku ani na niego zareagować;

b)      aby umożliwić Ci korzystanie z Aplikacji, rejestrację podłączonego urządzenia i korzystanie z usług i funkcji oferowanych w ramach jego użytkowania, w celu udzielenia pomocy i konserwacji, zarządzania Twoim profilem, a tym samym świadczenia żądanych przez Ciebie usług;

c)       aby umożliwić Ci zakup urządzenia od nas;

d)      aby umożliwić Ci rejestrację swojego urządzenia, a także korzystanie z dodatkowych gwarancji (naszych lub osób trzecich), otrzymywanie aktualizacji dla urządzenia i informacji o usługach, uzyskanie dostępu do informacji dotyczących zarejestrowanych produktów i korzystanie z pomocy w bardziej efektywny sposób. Jeśli w tym celu poprosimy Cię o wypełnienie formularza, pamiętaj, że dane osobowe wprowadzone w polach oznaczonych gwiazdką są wymagane, ponieważ bez tych informacji nie jesteśmy w stanie świadczyć Ci usługi;

e)      w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub prawa UE (np. zobowiązań podatkowych i księgowych);

f)        w celu otrzymywania naszego newslettera, jeśli zarejestrujesz się w tej usłudze, z zastrzeżeniem warunków określonych w lit. j) i k) poniżej dotyczących wysyłania informacji handlowych;

(cele określone w lit. od a) do f) są łącznie określane „Celami Umownymi”);

g)       w celu dochodzenia i obrony praw Haier Europe, również w ramach procedur windykacyjnych oraz cesji wierzytelności na rzecz upoważnionych spółek, w tym za pośrednictwem osób trzecich, a także w celu zapobiegania wszelkim nadużyciom i ich zwalczania;

h)      na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej mającej na celu analizę i poprawę oferowanych Usług i/lub produktów, a także na potrzeby anonimizacji i/lub agregowania danych osobowych;

i)        w przypadku wszelkich transakcji korporacyjnych w celu przeprowadzenia czynności właściwych dla takich transakcji (w tym zbycia, leasingu, przeniesienia, fuzji lub podziału spółki);

(cele określone w lit. od g) do i) są łącznie określane jako „Uzasadnione Cele Biznesowe”)

j)        w celu przekazywania, zgodnie z art. 130 ust. 4 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 196/2003 z późniejszymi zmianami („Kodeks Ochrony Prywatności”), informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących usług i/lub produktów analogicznych do tych, z których korzystałeś(-aś), z zastrzeżeniem, że w każdej chwili będziesz mieć możliwość sprzeciwienia się wysyłaniu takich informacji;

k)       za Twoją zgodą, w celu otrzymywania informacji handlowych i promocyjnych za pomocą zautomatyzowanych środków, takich jak SMS-y, a także w trakcie rozmów telefonicznych wykonywanych przez operatora dotyczących produktów Haier Europe i Grupy Candy/Haier, w celu udziału w badaniach rynkowych i ankietach mających na celu określenie stopnia zadowolenia klienta z produktów i otrzymanej pomocy, w celu zaproszenia na inicjatywy i wydarzenia organizowane przez Haier Europe;

l)        za Twoją zgodą, w celu otrzymywania informacji handlowych i promocyjnych od naszych partnerów działających w sektorze assistance i oferujących produkty ubezpieczeniowe (np. rozłożone na raty przedłużenia gwarancji, polisy ubezpieczeniowe) w ramach ich działań marketingowych. Listę takich podmiotów zewnętrznych można uzyskać, kontaktując się z Haier Europe za pomocą metod określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności;

m)    za Twoją uprzednią zgodą, w celu analizy, zgodnie z metodami określonymi w polityce plików cookie, Twoich działań online w Witrynie, także z wykorzystaniem danych zgromadzonych z innych witryn internetowych Haier Europe lub stron trzecich, za pomocą narzędzi do śledzenia aktywności użytkowników, jak opisano w naszej polityce plików cookie, oraz w celu poprawy sposobu przeglądania;

(cele określone w lit. j) - m) są łącznie określane „Celami Marketingowymi”);

n)      jeśli możliwe jest wysyłanie do Ciebie informacji w Celach Marketingowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności i ponieważ chcemy mieć pewność, że otrzymasz tylko te informacje, które Cię interesują, w celu przeprowadzenia nieinwazyjnej segmentacji klientów m.in. na podstawie zarejestrowanych przez Ciebie produktów i korzystania przez Ciebie z naszych Usług.

(cel, o którym mowa w literze n) określany jest jako „Uzasadniony Cel Marketingowy”)

 

5.       NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w odniesieniu do Celów Umownych ze względu na ich istotny charakter w celu:

·         wykonania umowy w zakresie dostarczenia produktów i usług wymaganych w związku z przypadkami określonymi w ust. 4 lit. a)-d);

·         dostosowania się do postanowień obowiązujących przepisów, jak określono w ust. 4 lit. e).

Jeśli nie podasz danych osobowych wymaganych do Celów Umownych, nie będzie możliwe korzystanie z usług (w tym pomocy i innych funkcji opisanych powyżej).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do Uzasadnionych Celów Biznesowych oraz Uzasadnionych Celów Marketingowych odbywa się zgodnie z artykułem 6 lit. f) Ogólnego Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 („Rozporządzenie o Ochronie Prywatności”) w celu realizacji interesów Haier Europe, które są zrównoważone z Twoimi interesami, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne do realizacji opisanych transakcji gospodarczych.

Przetwarzanie w Uzasadnionych Celach Biznesowych i Uzasadnionych Celach Marketingowych nie jest wymagane i możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu za pomocą metod określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeżeli jednak sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu, Twoje dane nie mogą być wykorzystywane do Uzasadnionych Celów Biznesowych i Uzasadnionych Celów Marketingowych, chyba że firma Haier Europe jest w stanie wykazać istnienie przeważających, istotnych i uzasadnionych przyczyn lub użyje tych danych w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Ponadto, przetwarzanie do Celów Marketingowych odbywa się na podstawie:

·         w odniesieniu do ust. 4 lit. j), art. 130 Kodeksu Ochrony Prywatności, który umożliwia firmie Haier Europe wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji marketingowych dotyczących usług i/lub produktów analogicznych do tych, które zostały nabyte, pod warunkiem, że nie wyrazisz sprzeciwu wobec otrzymywania takich informacji;

·         w odniesieniu do ust. 4 lit. k) i l), Twojej zgody;

·         w odniesieniu do ust. 4 lit. M), Twojej zgody, uzyskanej za pomocą metod określonych w polityce plików cookie.

Przetwarzanie danych do Celów Marketingowych nie jest wymagane. Jednakże w przypadku odmowy lub cofnięcia zgody nie możesz otrzymywać informacji handlowych zgodnie z ust. 4, lit. j)-m). Możesz w każdej chwili wycofać każdą zgodę udzieloną za pomocą metod określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

6.       JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Twoje dane będziemy przetwarzać przede wszystkim za pomocą narzędzi rejestrujących, ekstrahujących, analizujących i archiwizujących, zabezpieczonych systemami, które gwarantują bezpieczeństwo zgodne ze standardami branżowymi.

W szczególności Twoje dane będą przetwarzane głównie przy użyciu systemów informatycznych i narzędzi analitycznych przez upoważniony personel, odpowiednio przeszkolony przez Haier Europe. Stosujemy środki mające na celu zagwarantowanie przestrzegania zasad dokładności, zgodności z prawem i przejrzystości określonych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych (w tym RODO) oraz ochronę Twojej prywatności poprzez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu i nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych.

 

7.       JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. W każdym przypadku zastosowanie będą miały następujące warunki przechowywania:

         i.            do Celów Umownych i Uzasadnionych Celów Biznesowych dane będą przechowywane przez okres równy okresowi świadczenia żądanych przez Ciebie usług oraz przez okres 10 lat od ich realizacji, z zastrzeżeniem przypadków, w których przechowywanie danych przez kolejny okres jest wymagane w razie jakichkolwiek działań prawnych oraz, w przypadku sporów, na wniosek właściwych organów lub na mocy obowiązujących przepisów;

       ii.            do Celów Marketingowych zgodnie z lit. j) i k) oraz do Uzasadnionych Celów Marketingowych dane są przechowywane przez okres równy czasowi świadczenia żądanej usługi oraz przez okres 24 miesięcy od ostatniego kontaktu z Tobą, rozumianego między innymi jako korzystanie z produktu lub Usługi świadczonej przez Haier Europe lub otwarcie newslettera (określanych łącznie „Ostatnim Kontaktem”);

do Celów Marketingowych zgodnie z lit. l) dane są przechowywane przez okres 24 miesięcy od założenia konta lub korzystania z Usługi.

Jeśli urządzenie pozwala na gromadzenie i przetwarzanie dźwięku do przekształcenia na instrukcje dla urządzenia, to po prawidłowym przekształceniu na polecenia zostanie on natychmiast usunięty. W przypadku gdy urządzenie Haier Europe wykryje trudności w rozpoznawaniu podanych instrukcji, te same dane mogą być, w celu konserwacji i rozwiązywania problemów, przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy, a następnie muszą zostać natychmiast usunięte.

Zdjęcia uzyskane w wyniku korzystania z Aplikacji lub podłączenia i korzystania z podłączonego urządzenia są przetwarzane w formie anonimowej. Możliwe jest, że w niektórych przypadkach Aplikacja umożliwia zapisywanie plików graficznych w pamięci urządzenia mobilnego służącego do ich pozyskiwania. W tych przypadkach Haier Europe nie przetwarza takich danych osobowych: zdjęcia znajdują się w wyłącznej dyspozycji użytkownika, który może zdecydować, czy i kiedy je usunąć.

 

8.       KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Przekazywanie i rozpowszechnianie danych

Do Celów Umownych Twoje dane będą przekazywane do uprawnionych, odpowiednio poinformowanych i przeszkolonych pracowników Haier Europe lub pracowników stron trzecich działających w imieniu i na podstawie instrukcji uzyskanych od Haier Europe jako Przetwarzający Dane, w tym firm zapewniających pomoc przed sprzedażą/po sprzedaży urządzeń lub niezależnych administratorów danych. Strony trzecie świadczące usługi należą do następujących kategorii: (i) podmioty świadczące usługi pomocy i doradztwa na rzecz Spółki, również za pośrednictwem centrum telefonicznej obsługi klienta, w odniesieniu do działalności m.in. w sektorze technologicznym, rachunkowo-księgowym, administracyjnym, prawnym i ubezpieczeniowym, (ii) dostawcy usług informatycznych i konserwacyjnych lub usług związanych z systemem CRM; (iii) podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego i naprawy sprzętu gospodarstwa domowego; (iv) podmioty świadczące usługi hostingowe dla naszego sklepu internetowego; (v) spółki z tej samej grupy co Haier Europe, (vi) podmioty i organy, których prawo dostępu do danych jest wyraźnie określone przez prawo, regulacje lub postanowienia wydane przez właściwe organy.

Do Uzasadnionych Celów Biznesowych dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców: (i) strony trzecie świadczące usługi pomocy i doradztwa na rzecz Haier Europe w odniesieniu do działalności m.in. w sektorach: technologicznym, rachunkowo-księgowym, administracyjnym, prawnym i ubezpieczeniowym; (ii) spółki z grupy, do której należy Haier Europe; (iii) potencjalni nabywcy Haier Europe i podmioty powstałe w wyniku fuzji lub innego rodzaju transformacji Haier Europe; (iv) właściwe organy.

Ponadto do Celów Marketingowych i do Uzasadnionych Celów Marketingowych dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców: (i) strony trzecie odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, które świadczą usługi pomocy i doradztwa na rzecz Haier Europe, także za pośrednictwem mediów i agencji marketingowych, centrów telefonicznej obsługi klienta i innych podmiotów przetwarzających dane, (ii) spółki z grupy, do której należy Haier Europe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podmiotów przetwarzających dane działających w imieniu Haier Europe, możesz wysłać pismo na adres biura Haier Europe do rąk IOD lub na adres e-mail data.protection@candy-group.com.

Jeśli używasz logowania za pośrednictwem mediów społecznościowych lub asystentów cyfrowych i platform cyfrowych w połączeniu z produktami Haier Europe, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom takich usług. W takich przypadkach dostawcy Ci będą działać jako samodzielni administratorzy danych i będą postępować zgodnie z postanowieniami zawartymi w ich polityce prywatności i warunkami usług, do zapoznania się z którymi zachęcamy.

Ponadto Haier Europe może przekazywać Twoje dane w ramach swojej grupy biznesowej w celach administracyjnych i rachunkowo-księgowych. Podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie danych w tym celu jest ta opisana w art. 6, par. 1 lit. f) Rozporządzenia (UE) nr 679/2016 lub gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie obiegu danych do celów administracyjnych w ramach jego grupy biznesowej.


Transfery międzynarodowe

W przypadku szczególnych wymagań związanych z lokalizacją serwerów firmy Haier Europe i/lub jej dostawców, w celu świadczenia usług Haier Europe korzysta również w usług dostawców - działających jako podmioty przetwarzające dane - zlokalizowanych w państwach trzecich poza Unią Europejską. Twoje dane mogą być przekazywane między spółkami z grupy Candy/Haier mających siedzibę w krajach trzecich poza Unią Europejską lub naszym usługodawcom i działającym w naszym imieniu dostawcom zewnętrznym zgodnie z postanowieniami niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. W tym przypadku Haier Europe zobowiązuje się do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i zabezpieczeń również w drodze porozumień umownych, w tym poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych.

9.        PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE CI NA MOCY PRAWA I SPOSÓB, W JAKI MOŻESZ Z NICH KORZYSTAĆ

Zgodnie z prawem przysługuje Ci prawo do sprawdzenia, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane i w razie potrzeby do ograniczenia ich wykorzystania. W każdej chwili możesz skorzystać z tych praw, bezpłatnie kontaktując się z naszą firmą i pisząc na adresy określone powyżej. Haier Europe dołoży wszelkich starań, aby ułatwić Ci korzystanie z Twoich praw.

Poniżej przedstawiono więcej informacji na ten temat.

Prawa podmiotów danych

Zgodnie z art. 15 i kolejnymi artykułami Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do:

sprzeciwienia się przetwarzaniu w przypadkach określonych w Rozporządzeniu (prawo do sprzeciwu). Zgodnie z art. 2-terdecies Kodeksu Ochrony Prywatności, w przypadku śmierci powyższe prawa odnoszące się do Twoich danych osobowych mogą być wykonywane przez osoby, które mają w tym własny interes lub działają w celu Twojej ochrony jako pełnomocnicy lub z powodów rodzinnych wymagających ochrony. Możesz wyraźnie zakazać korzystania z niektórych praw wymienionych powyżej przez osoby uprawnione, wysyłając pisemne oświadczenie do Spółki na adres e-mail podany poniżej. Oświadczenie może zostać wycofane lub zmienione w późniejszym terminie zgodnie z tymi samymi procedurami.

Należy pamiętać, że wnioski o usunięcie danych podlegają aktualnym obowiązkom prawnym i regulacyjnym w zakresie przechowywania dokumentów.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz w każdej chwili wysłać wiadomość e-mail na adres data.protection@candy-group.com lub napisać na adres:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Włochy

Do rąk Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Kontaktując się z nami, należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i/lub numer(y) telefonu, aby umożliwić nam prawidłową obsługę Twojego wniosku.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane nie były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem lub istnieją zastrzeżenia co do ich wykorzystania, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego państwa członkowskiego, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym doszło do domniemanego naruszenia.

Informacje dodatkowe - Łącza - Osoby niepełnoletnie

Na stronie internetowej znajdują się również łącza do stron internetowych osób trzecich, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności, aby uzyskać informacje na temat metod i celów przetwarzania danych dokonywanego za pośrednictwem tych stron.

W przypadku poszczególnych usług oferowanych przez Haier Europe zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi oświadczeniami o ochronie prywatności, aby uzyskać wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych.

Po wejściu na stronę internetową poświęconą rejestracji produktu i uzyskaniu przedłużenia gwarancji na urządzenie i wypełnieniu formularza, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez firmy partnerskie działające w zakresie przedłużonej gwarancji lub konserwacji i obsługi klienta. W tym przypadku nasze firmy partnerskie działają jako samodzielny administrator danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat działań związanych z przetwarzaniem danych realizowanych przez nasze firmy partnerskie, zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniem o ochronie prywatności.

Strony internetowe, Aplikacje i produkty Haier Europe nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, nie możesz zarejestrować się jako użytkownik na stronie internetowej lub w aplikacji, ani w inny sposób przekazać nam swoich danych osobowych. Jeśli poweźmiemy wiadomość, że nieumyślnie uzyskaliśmy dane osobowe od osoby niepełnoletniej, natychmiast je usuniemy.

Aktualizacje oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być w przyszłości aktualizowane. W związku z tym Haier Europe określi datę ostatniej aktualizacji na końcu oświadczenia o ochronie prywatności.

Ostatnia wersja: Listopad 2021