1.  Licenční smlouva s koncovým uživatelem aplikace

1.1  Rozsah působnosti

1)      Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „smlouva“) představuje závaznou smlouvu mezi vámi a společností Candy Hoover Group S.r.l., Via Comolli n. 16, 20861 Brugherio (MB) – ITÁLIE, e-mailová adresa support@candy-hoover.com (dále jen „CHG“) a vztahuje se na používání níže uvedených mobilních aplikací společnosti CHG, které lze používat ve spojení s našimi chytrými domácími spotřebiči (dále jen „aplikace“):

·         hOn

·         Rosičres E-Picurien

·         Hoover Wizard

·         Candy simply-Fi

 

Používání aplikace poskytované společností CHG je povoleno pouze na základě podmínek definovaných níže.

 

2)      Během procesu instalace aplikace budete požádáni, abyste si tuto smlouvu přečetli a přijali ji. Přijetím této smlouvy prohlašujete a zaručujete, že jste starší 18 let a souhlasíte s tím, že jste si přečetli všechny podmínky této smlouvy, porozuměli jim a přijali je. Tuto smlouvu nesmíte upravovat provedením žádných strojem psaných, ručně psaných ani žádných jiných změn za žádným účelem.

V případě, že nepřijmete kteroukoli část této smlouvy, neklikejte na tlačítko přijetí, neinstalujte, neotvírejte, ani jinak nepoužívejte žádnou část aplikace.

 

1.2  Předmět licenční smlouvy

1)      Tato smlouva se týká výhradně vašeho používání aplikace. Na základě této smlouvy vám nenáleží žádné jiné služby.

 

2)      Společnost CHG vám uděluje omezené jednorázové, nevýhradní, odvolatelné a nepřenosné právo stahovat, instalovat a používat aplikaci na zařízení, které vlastníte, k němuž máte přístup nebo které ovládáte, na kterém je aplikace v souladu se systémem a hardwarovými požadavky stanovenými v aplikaci, které můžete zkontrolovat před přijetím této smlouvy, s výhradou vašeho přísného dodržování všech příslušných zákonů, této smlouvy a veškerých příslušných podmínek dostupných v příslušném obchodě App Store (například tehdy aktuální Apple Podmínky používání obchodu App Store nebo Podmínky používání služby Google Play). Všechna práva, která vám tato smlouva výslovně neuděluje, si tímto vyhrazuje společnost CHG. Společnost CHG je jediným a výlučným vlastníkem práv k aplikaci. Jakákoli forma sublicencování, pronájmu, leasingu, postoupení, prodeje a/nebo distribuce aplikace nebo užívacích práv k aplikaci je výslovně zakázána. Prohlašujete a zaručujete, že nebudete aplikaci používat k nezákonnému ani podvodnému jednání a že nezpůsobíte přerušení, poruchy ani závady aplikace, budete dělat vše, abyste nenarušili funkčnost aplikace a že vždy budete aplikaci používat v souladu s odstavcem 1.6 níže.

1.3  (Vzdálené) aktualizace

1)      Aplikace je poskytována zdarma jako dynamický a vyvíjející se produkt. Společnost CHG může kdykoli a podle vlastního uvážení rozšířit, aktualizovat nebo upravit aplikaci, zejména přidat, upravit nebo odebrat jednotlivé funkce (souhrnně dále jen „aktualizace aplikace“). Je-li k dispozici aktualizace aplikace, bude nainstalována s vaším předchozím souhlasem pro zaručení správné a zabezpečené funkčnosti aplikace i její interakce se zabudovaným softwarem. Berete na vědomí, že aktualizace aplikace mohou vyžadovat přeinstalaci aplikace nebo její dočasné ukončení. V každém případě je třeba nainstalovat nejnovější verzi aplikace s cílem zajistit její správnou a stabilní funkčnost. Společnost CHG není povinna podporovat starší verze a nezaručuje kompatibilitu starších verzí/aktualizací s novějšími hardwarovými operačními systémy a verzemi aplikace. Nejste však oprávněni žádat o žádnou aktualizaci aplikace, která rozšiřuje její funkce.

 

2)      Kromě práva společnosti CHG na rozšíření, aktualizaci nebo úpravy aplikace může společnost kdykoli a podle vlastního přiměřeného uvážení poskytnout aktualizace softwaru zabudovaného do chytrých domácích spotřebičů CHG v komunikačním modulu použitém v chytrých domácích spotřebičích CHG (souhrnně dále jen „aktualizace zabudovaného softwaru“) a zajistit tak plnou funkčnost a funkční spolehlivost aplikace a chytrých domácích spotřebičů. Berete na vědomí, že aktualizace zabudovaného softwaru mohou vyžadovat resetování, restartování nebo dočasné přerušení provozu vašeho chytrého domácího spotřebiče. Nejste však oprávněni požadovat žádnou aktualizaci zabudovaného softwaru, která rozšiřuje funkce vašich chytrých domácích spotřebičů, komunikačního modulu použitého ve vašich chytrých domácích spotřebičích ani platformy IoT společnosti CHG.

Z důvodů bezpečnosti uživatele a pro zabránění možným škodám a závadám se na váš chytrý domácí spotřebič automaticky nainstalují aktualizace zabudovaného softwaru, pokud jsou nutné k zajištění správného a bezpečného fungování vašeho chytrého domácího spotřebiče a jeho zabezpečeného připojení k aplikaci. Nepřejete-li si nainstalovat aktualizace zabudovaného softwaru, můžete váš chytrý domácí spotřebič kdykoli odpojit od aplikace, aniž by to mělo dopad na základní funkce zařízení, které se neovládají prostřednictvím aplikace.

 

3)      Tato smlouva a všechna v ní obsažená ustanovení se vztahují také na aktualizace aplikace a aktualizace zabudovaného softwaru.

1.4  Zpracování osobních údajů a souborů cookie

1)      Společnost CHG shromažďuje a zpracovává osobní a neosobní údaje prostřednictvím vašeho používání aplikace. Další informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů v http://go.he.services/privacy/V1/cs_CZ/Privacy.html

2)      Společnost CHG používá v této aplikaci soubory cookie v souladu s příslušnými právními předpisy, jak je uvedeno v části „Zásady používání souborů cookie“ této aplikace.

1.5  Dostupnost

1)      Berete na vědomí, že je aplikace určena výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. V aplikaci nebudete provádět žádné změny. Zejména, ale bez omezení máte zakázáno upravovat, překládat, dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat zařízení nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód nebo vytvářet odvozená díla, pokud k tomu nemáte výslovně oprávnění podle platných zákonů. Berete na vědomí, že jakýkoli takový pokus představuje vážné porušení práv duševního vlastnictví společnosti CHG a můžete být vystaveni trestnímu stíhání a zaplacení náhrady škody.

2)      Přijetím této smlouvy berete na vědomí, že aplikace a veškeré její aktualizace, jakož i související práva duševního nebo průmyslového vlastnictví (včetně autorských práv, ochranných známek a log označujících aplikaci, patentů a obchodních tajemství) jsou a zůstanou výlučným vlastnictvím společnosti CHG a že jste povinni je uchovávat.

3)      Veškerý obsah, informace, dokumenty a materiály dostupné v aplikaci nebo prostřednictvím aplikace (zahrnující mimo jiné názvy společností, ochranné známky, názvy domén, obchodní názvy, loga, grafiky, kresby, design, text, software) jsou chráněny právem duševního a průmyslového vlastnictví společnosti CHG nebo jiných společností skupiny Haier nebo třetích stran, které společnosti CHG poskytly licenci k jejich použití.

Máte zakázáno stahovat, kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, přenášet nebo prodat jakoukoli část obsahu nebo vytvářet odvozená díla aplikace pro komerční účely.

4)      Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, nic v této smlouvě vám nedává žádné oprávnění ani právo k aplikaci a/ani jejímu obsahu.

5)      Souhlasíte s tím, že podniknete všechny nezbytné kroky a zabráníte možnému poškození nebo újmě výše uvedených práv duševního a průmyslového vlastnictví, zastavíte uvedené poškození nebo újmu a budete stíhat třetí strany, pokud by od vás získaly neoprávněný přístup k aplikaci nebo ji získaly do vlastnictví.

1.6  Obsah koncového uživatele 

1)      Může se stát, že budete moci do aplikace nahrávat obsah, mimo jiné obrázky, videa, komentáře, hodnocení, recenze (souhrnně dále jen „obsah koncového uživatele“). Prohlašujete a zaručujete, že jste výhradním autorem a vlastníkem všech práv duševního vlastnictví k obsahu koncového uživatele nebo že máte jiné zákonné povolení jej nahrát do aplikace. Společnost CHG bude včas reagovat na veškeré podrobné stížnosti na porušení autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví spáchané pomocí aplikace, které budou zaslány na e-mailovou adresu support@candy-hoover.com. Po oznámení údajného porušení vyvine společnost CHG přiměřené úsilí k prošetření oznámení a podnikne veškerá vhodná opatření v mezích a v souladu s povinnostmi stanovenými příslušnými zákony.

 

2)      Společnosti CHG udělujete celosvětové, bezplatné, trvalé, přenositelné a neodvolatelné povolení používat váš obsah koncového uživatele pro použití v souvislosti s provozem aplikace s právem udělovat na něj sublicence našim dodavatelům třetích stran, kteří společnosti CHG poskytují služby spojené s aplikací. To zahrnuje právo používat, upravovat, kopírovat, přizpůsobovat, překládat, publikovat a/nebo distribuovat váš obsah koncového uživatele ve vztahu k činnostem spojeným s provozem aplikace.

3)      Berete na vědomí, že jste výlučně zodpovědní za svůj obsah koncového uživatele a veškeré jeho důsledky a že neposkytnete obsah koncového uživatele, který:

                                 i.            porušuje tuto smlouvu a/nebo jakékoli příslušné zákony a předpisy;

                               ii.            porušuje práva duševního a průmyslového vlastnictví a/nebo důvěrné informace a/nebo osobní údaje třetích stran;

                             iii.            je nevhodný, nepravdivý, zavádějící, urážlivý, pomlouvačný, neslušný, násilný, obscénní, rouhavý, nenávistný, rasově zabarvený nebo výhružný;

                             iv.            může způsobit škodu nebo potíže jakékoli osobě nebo subjektu;

                               v.            je v rozporu s používáním aplikace a/nebo vašeho chytrého domácího spotřebiče.

Společnost CHG je oprávněna odstranit jakýkoli obsah koncového uživatele kdykoli a z jakéhokoli důvodu podle svého výhradního uvážení a trvale nebo dočasně zrušit vaše oprávnění k používání aplikace.

4)      Berete na vědomí, že obsah koncového uživatele (s výjimkou vašich osobních údajů) není důvěrný a může být společností CHG používán a sdílen s dalšími koncovými uživateli a třetími stranami, které k němu mají přístup a používají ho.

 

1.7  Software třetích stran

1)      Aplikace může obsahovat odkazy, které poskytují přístup na webové stránky, software nebo služby určitých třetích stran. Společnost CHG nezaručuje fungování těchto odkazů ani jejich funkčnost; nezaručuje, že webové stránky, software nebo služby třetích stran budou přístupné, ani nezaručuje jejich obsah a nemá žádnou výslovnou ani předpokládanou povinnost poskytovat technickou ani jinou podporu týkající se jejich softwaru, služeb a/nebo produktů.

2)      Vaše chytré domácí zařízení může podporovat jednu nebo více hlasových asistenčních služeb třetích stran, jako je Google Assistant (služba „Google Assistant“ poskytovaná společností Google, Inc. nebo jejími přidruženými společnostmi) a/nebo Amazon Alexa (služba „Alexa“ poskytovaná společností Amazon.com, Inc. nebo jejími přidruženými společnostmi) a/nebo Yandex Alice (služba „Alice“ poskytovaná společností Yandex Europe AG nebo jejími přidruženými společnostmi), dále společně jen „hlasové služby“. 

 

Můžete použít různé hlasové příkazy, které společnost CHG poskytla příslušným poskytovatelům služeb, které dají chytrému domácímu zařízení pokyn, aby prostřednictvím hlasových služeb provedlo konkrétní akce. Záznam a/nebo příjem hlasových příkazů hlasovými službami lze povolit přímo prostřednictvím vašeho chytrého domácího zařízení nebo prostřednictvím jiných zařízení (například zařízení, na kterých jsou povolené služby třetích stran, jako jsou Google Assistant, Alexa, Alice nebo jiné). Při používání hlasových příkazů se zavazujete, že zajistíte, že váš chytrý domácí spotřebič bude připraven k použití a že používání hlasových služeb nezpůsobí škodu ani újmu žádné třetí straně.

Společnost CHG za provoz hlasových služeb ani za správné porozumění hlasovým příkazům nenese odpovědnost. Platí příslušné podmínky poskytovatele služeb.

 

Aby se předešlo pochybnostem, společnost CHG není odpovědná za poskytování přístupu k službám Amazon Alexa, Google Assistant ani Alice a ani za zajištění jejich dostupnosti. Výhradní odpovědnost v tomto ohledu nesou příslušní poskytovatelé služeb a platí jejich příslušné podmínky.

1.8  Odpovědnost a záruka

1)      Výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že vám je aplikace poskytována „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak a kromě případů výslovně stanovených příslušnými zákony, včetně zákonů o ochraně spotřebitele a zejména s výjimkou případů hrubé nedbalosti a úmyslného pochybení, společnost CHG neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani souhlasy žádného druhu, výslovné ani předpokládané, pokud jde o aplikaci, mimo jiné včetně předpokládaných záruk a/nebo podmínek uspokojivé kvality, prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, přesnosti a neporušení práv třetích osob a jakýchkoli omezení záruk, že aplikace bude bezchybná nebo že vady aplikace budou opraveny. Společnost CHG v žádném případě nemůže zaručit, že aplikace bude přístupná bez přerušení nebo dočasného narušení její funkčnosti.

2)      Společnost CHG se zříká veškeré odpovědnosti a záruky za verze aplikace, které nejsou určeny k použití koncovými uživateli (testovací, pilotní, alfa, beta verze nebo podobné). Souhlasíte s tím, že jste si vědomi rizik spojených s používáním těchto programů, zejména že může dojít k poruchám nebo ztrátě dat, a přijímáte je. Používání těchto programů je na vaše výhradní riziko a veškeré nároky týkající se záruky a odpovědnosti budou vyloučeny.

3)      Odpovědnost společnosti CHG vůči vám je omezena pouze na rozsah této smlouvy a podmínky kompatibilních produktů specifikovaných pouze v odstavci 1.1 výše. Kromě případů úmyslného zneužití, hrubé nedbalosti nebo jiných případů výslovně stanovených kogentními právními předpisy, včetně zákona o ochraně spotřebitele, je společnost CHG (nebo kterákoli jiná společnost patřící do skupiny Haier Group) odpovědná pouze za přímé a předvídatelné škody, čímž vylučuje, jako pouhý příklad, jakékoli nepřímé, podmíněné, následné nebo náhodné škody, jakkoli způsobené nebo vzniklé (ať již skutečné nebo očekávané), za ztrátu příjmů, poškození nebo ztrátu dat, ztrátu zisku, ztrátu výroby, úspor, investice, smlouvy, příležitosti, neobdržení nebo nepředání jakýchkoli údajů nebo informací, které vyplývají z vašeho použití nebo s ním souvisí nebo nemožnosti používat aplikaci nebo jakýkoli software třetí strany, ať už v důsledku porušení této smlouvy, jiné smlouvy, záruky, přečinu (včetně běžné nedbalosti), odškodnění nebo absolutní odpovědnosti a bez ohledu na to, zda byly strany předem informovány o možnosti, existenci nebo povaze takových škod.

4)      Nemáte nárok na náhradu škody způsobené vadami softwaru, pokud neprovedete online aktualizace aplikací a/nebo aktualizace zabudovaného softwaru poskytované společností CHG a pokud by škodě bylo možné zabránit, kdyby byla provedena aktualizace aplikace a/nebo aktualizace zabudovaného softwaru. To platí také pro chyby zabezpečení, které vznikají za předpokladu, že jste nenainstalovali aktualizaci aplikace a/nebo aktualizaci zabudovaného softwaru nebo že aktualizace aplikace a/nebo aktualizace zabudovaného softwaru byla během instalace přerušena.

5)      Jste si vědom/a, že vůči společnosti CHG nelze uplatnit žádné nároky na náhradu škody vyplývající z vašich nedbalých, neoprávněných nebo nezákonných mechanismů zabezpečení, zejména ve vaší vlastní síti LAN (Local Area Network) nebo mobilním zařízení, nebo v důsledku toho, že používáte aplikaci v rozporu s podmínkami této smlouvy nebo v důsledku používání kompatibilního chytrého domácího zařízení v rozporu s podmínkami příslušného manuálu pro koncového uživatele. Musíte se také ujistit, že aplikaci nelze zneužít třetími stranami, a musíte podle toho zabezpečit přístup k aplikaci i ke „kompatibilním produktům“.

6)       Ztratíte-li své zařízení, na kterém je aplikace přístupná (např. v případě ztráty, krádeže atd.), pak jste odpovědní za okamžité zrušení veškerých přístupových oprávnění pomocí vhodných mechanismů pro zabránění neoprávněnému přístupu k aplikaci.

7)      Pokud víte nebo máte důvod se domnívat o jakémkoli potenciálním poškození společnosti CHG v souvislosti s vaším používáním aplikace, jste povinni společnost informovat o všech takových případech poškození nebo ztráty.

8)       Pro přehlednost, pokud jste spotřebitelem, omezení odpovědnosti společnosti CHG a omezení vašich práv uvedená výše nemají za cíl vyloučit, omezit nebo pozastavit žádná zákonná práva a záruky poskytované příslušnými závaznými zákony na ochranu spotřebitele.

1.9  Odškodnění koncovým uživatelem

Souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost vůči společnosti CHG a všem společnostem skupiny Haier Group, jakož i jejich zaměstnancům, přidruženým společnostem, dodavatelům, zástupcům a zhotovitelům, budete je hájit a chránit a odškodníte je za jakoukoli odpovědnost, škody, ztráty nebo výdaje (zahrnující mimo jiné přiměřené právní poplatky a náklady) vzniklé v souvislosti s veškerými nároky, žalobami, rozsudky a příčinami jednání vyplývajícími z:

                       I.            vašeho porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy;

                     II.            skutečného nebo domnělého porušení práv duševního a průmyslového vlastnictví třetích osob a/nebo osobních údajů a/nebo důvěrných informací vyplývajících z vašeho používání aplikace nebo z jakéhokoli obsahu koncového uživatele, který jste do aplikace nahráli;

                   III.            zneužití aplikace; a

                   IV.            přístupu k účtu nebo aktivity třetích stran kvůli tomu, že jste nechránili své přihlašovací údaje.

1.10  Zohlednění charakteristik mobilních služeb

Aby se předešlo pochybnostem, je třeba objasnit, že jakýkoli přenos obsahu přes telekomunikační sítě (např. bezdrátový, kabelový atd.) spočívá výhradně v kompetenci a je odpovědností vámi používaného mobilního operátora. Veškeré poplatky za používání nezbytných telekomunikačních služeb, které s tím souvisejí, jsou vaší odpovědností.

1.11  Odstoupení a ukončení licenční smlouvy

1)      Jak společnost CHG, tak i vy můžete od této smlouvy odstoupit kdykoli a z jakéhokoli důvodu, přičemž se má za to, že společnost CHG může tuto smlouvu ukončit pouze po předchozím oznámení dva (2) týdny předem.

 

2)      V případě porušení podmínek stanovených v odstavci 1.2 bodě 2, odstavci 1.5 nebo 1.6 bodě 1 a 3 této smlouvy má společnost CHG právo ukončit tuto licenční smlouvu bez výpovědní lhůty, aniž by byla dotčena kterákoli další práva a opravné prostředky, které má CHG k dispozici podle platných zákonů.

 

3)      Ukončení této smlouvy povede k odebrání vašeho oprávnění k používání aplikace a vy musíte aplikaci okamžitě přestat používat, odpojit kompatibilní chytrý domácí spotřebič, odstranit svůj zaregistrovaný účet a aplikaci odinstalovat.

 

4)      Všechna prohlášení, záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti obsažené v této smlouvě zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy; veškeré další závazky stran podle této smlouvy rovněž zůstanou v platnosti, pokud se vztahují k období před ukončením nebo pokud by se podle jejich podmínek očekávalo, že budou platit i po ukončení.

1.12  Rozhodné právo a příslušnost soudu

1)      Nestanoví-li kogentní ustanovení zákona země, ve které máte trvalé bydliště, jinak, řídí se tato smlouva italským právem vykládá se podle něj.

V žádném případě nebude mít volba italského práva za následek odebrání vaší ochrany, kterou vám poskytují zvláštní ustanovení, od kterých se nelze odchýlit dohodou na základě právních předpisů země, ve které máte trvalé bydliště.

 

2)      O jakémkoli sporu vyplývajícím z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodovat výhradně soud v Miláně (Itálie), pokud závazná ustanovení práva vaší země, kde máte trvalé bydliště, nestanoví jinak. Zejména pokud jste spotřebitelem, bude o sporu rozhodovat příslušný soud v místě vašeho bydliště nebo pobytu.

3)      Jste-li spotřebitelem, v souladu s článkem 14 nařízení č. 524/2013/ES jste tímto informován/a, že Evropská komise vytvořila platformu pro řešení sporů online (http://ec.europa.eu/consumers/odr/), kde může zákazník zaregistrovat svoji stížnost. V rámci tohoto procesu budete požádáni o zadání e-mailové adresy pro společnost CHG. Upozorňujeme, že příslušná e-mailová adresa, kterou byste měl/a poskytnout, je support@candy-hoover.com.  Společnost CHG souhlasí s využitím následujících orgánů pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z této smlouvy.

Obchodní komora v Miláně 

Via Meravigli 9/B – 20123 Milán

Tel.: +39 02 8515 4522

Fax: +39 02 8515 4384

E-mail: risolvionline@mi.camcom.it

Webové stránky: http://www.camera-arbitrale.it/

nebo

Obchodní komora v Římě

Piazza di Pietra, 91 – 00186 Řím

Tel. +39 06 678 7758

Fax +39 06 699 22473

E-mail: camarb.roma@mclink.it

Web: http://www.cameraarbitralediroma.it/ 

1.13  Závěrečná ustanovení

1)      Nemáte povoleno převádět nebo postoupit vaše práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně. Společnost CHG je oprávněna postoupit tuto smlouvu jiným společnostem patřícím do skupiny Haier Group podle vlastního uvážení, a to bez předchozího upozornění.

 

2)      Jakékoli změny této smlouvy musí být dohodnuty mezi oběma stranami. V případě, že si společnost CHG přeje provést v této smlouvě změny, upozorní vás na ně a vy můžete proti těmto změnám vznést námitky v přiměřené lhůtě stanovené společností CHG („lhůta pro podávání námitek“) v oznámení. Pokud proti změnám ve lhůtě pro podávání námitek nevznesete námitku, bude se mít za to, že změny přijímáte. V případě, že budete proti změnám vznášet námitky, může společnost CHG smlouvu ukončit výpovědní lhůtou dvou týdnů. Společnost CHG vás také bude v rámci oznámení samostatně informovat o lhůtě pro podávání námitek a právním účinku vznesení nebo nevznesení námitky.

 

3)      Tato smlouva a veškeré další dokumenty začleněné formou odkazu představují úplnou dohodu a porozumění mezi stranami s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazují všechny předchozí písemné nebo ústní dohody.

 

4)      V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení této smlouvy zůstává účinnost ostatních ustanovení nedotčena. Neplatná nebo neúčinná ustanovení budou nahrazena účinnými podmínkami, které nejlépe odpovídají ekonomickému účelu neúčinných nebo neplatných ustanovení.

 

Podle článků 1341 a 1342 italského občanského zákoníku prohlašujete, že jste si přečetli následující ustanovení této smlouvy, rozumíte jim a přijímáte je: 1.2 (Předmět licenční smlouvy), 1.3 (Vzdálené) aktualizace, 1.5 (Dostupnost), 1.6 (Obsah koncového uživatele), 1.7 (Software třetích stran), 1.8 (Odpovědnost a záruka), 1.9 (Odškodnění koncovým uživatelem), 1.11 (Odstoupení a ukončení licenční smlouvy), 1.12 (Rozhodné právo a příslušnost soudu).