1. †Licentieovereenkomst mobiele apps voor eindgebruikers

1.1 †Toepassingsgebied

1)      Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (End User License Agreement, "EULA") vormt een bindend contract tussen u en Candy Hoover Group S.r.l., Via Comolli n. 16, 20861 Brugherio (MB) - ITALIň, e-mailadres support@candy-hoover.com ("CHG") en is van toepassing op het gebruik van de hieronder vermelde mobiele applicaties van CHG die kunnen worden gebruikt in verband met onze slimme huishoudelijke apparaten (de "App"):

         hOn

         RosiŤres E-Picurien

         Hoover Wizard

         Candy simply-Fi

 

Het gebruik van de door CHG geleverde App is uitsluitend toegestaan op basis van de hieronder omschreven voorwaarden.

 

2)      Tijdens het installatieproces van de App wordt u gevraagd deze EULA te lezen en te accepteren. Door deze EULA te aanvaarden, verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent en dat u alle voorwaarden in deze EULA heeft gelezen, begrepen en aanvaard. U mag deze EULA niet wijzigen door er getypte, handgeschreven of andere wijzigingen in aan te brengen voor welk doel dan ook.

In het geval dat u geen enkel onderdeel van deze EULA accepteert, moet u zich onthouden van het klikken op de acceptatieknop en van het installeren, openen of anderszins gebruiken van enig onderdeel van de App.

 

1.2 †Doel van de licentieovereenkomst

1)      Deze EULA heeft uitsluitend betrekking op uw gebruik van de App. Er zijn geen andere diensten aan u verschuldigd in het kader van deze EULA.

 

2)      CHG verleent u een beperkt, niet-exclusief, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht voor eenmalig gebruik om de App te downloaden, te installeren en te gebruiken op een apparaat waarvan u eigenaar bent, waartoe u toegang heeft, of waarop u controle uitoefent, en waarop de App uitvoerbaar is in overeenstemming met de systeem- en hardwarevereisten die in de App zijn uiteengezet en die u kunt inspecteren voordat u deze EULA accepteert, op voorwaarde dat u zich strikt houdt aan alle toepasselijke wetten, deze EULA en alle toepasselijke voorwaarden die beschikbaar zijn via de desbetreffende App Store (bijvoorbeeld de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden van de Apple App Store of de Servicevoorwaarden van Google Play). Alle rechten die niet uitdrukkelijk door deze EULA aan u worden verleend, worden hierbij door CHG voorbehouden. CHG is de enige en exclusieve eigenaar van de rechten op de App. Elke vorm van sublicentie, verhuur, lease, overdracht, verkoop en/of distributie van de App of gebruiksrechten van de App is uitdrukkelijk verboden. U verklaart en garandeert dat u de App niet zult gebruiken om onwettige handelingen of frauduleuze activiteiten uit te voeren of om onderbrekingen, schade of storingen in/aan de App te veroorzaken, waarbij u alles doet wat in uw macht ligt om de functionaliteit van de App intact te houden, en in ieder geval om de App te gebruiken in overeenstemming met het gebruik dat is toegestaan op grond van clausule 1.6 hieronder.

1.3 †(Externe) updates

1)      De App wordt gratis ter beschikking gesteld en is een dynamisch product in ontwikkeling. CHG kan de App uitbreiden, updaten of wijzigen, in het bijzonder individuele functies toevoegen, wijzigen of verwijderen (gezamenlijk de "App-updates"), op elk moment en naar eigen redelijk goeddunken. Wanneer een App-update beschikbaar is, zal deze worden geÔnstalleerd met uw voorafgaande toestemming, om de juiste en veilige functionaliteit van de App en de interacties met de embedded software te garanderen. U erkent dat de App-updates mogelijk vereisen dat de App opnieuw wordt geÔnstalleerd of tijdelijk wordt stopgezet. Om de juiste en stabiele functionaliteit van de App te waarborgen, dient u in ieder geval de laatste versie van de App te installeren. CHG is niet verplicht om ondersteuning te bieden voor oudere versies en garandeert niet dat oudere versies/updates compatibel zijn met nieuwere hardware-besturingssystemen, versies van de App. U kunt echter geen update van de App eisen die de functies ervan uitbreidt.

 

2)      Naast het recht van CHG om de App uit te breiden, te updaten of te wijzigen, kan CHG te allen tijde en naar eigen goeddunken updates leveren voor de software die in de CHG slimme huishoudelijke apparaten is ingebouwd in de communicatiemodule die in de CHG slimme huishoudelijke apparaten wordt gebruikt (gezamenlijk "Embedded Software Updates") om de volledige functionaliteit en functionele betrouwbaarheid van de App en de slimme huishoudelijke apparaten te waarborgen. U erkent dat de Embedded Software Updates het noodzakelijk kunnen maken dat uw slimme huishoudelijke apparaat wordt gereset, opnieuw wordt opgestart of tijdelijk wordt stopgezet. U kunt echter geen update van de embedded software eisen die de functies van uw slimme huishoudelijke apparaten, de communicatiemodule die in uw slimme huishoudelijke apparaten wordt gebruikt of het IoT-platform van CHG uitbreidt.

Om veiligheidsredenen van de gebruiker en om mogelijke schade en storingen te voorkomen, worden Embedded Software Updates automatisch geÔnstalleerd op uw slimme huishoudelijke apparaat, wanneer deze nodig zijn om de correcte en veilige werking van uw slimme huishoudelijke apparaat en de beveiligde verbinding met de App te garanderen. Om te voorkomen dat Embedded Software Updates worden geÔnstalleerd, kunt u op elk moment de verbinding tussen het slimme huishoudelijke apparaat en de App verbreken, zonder dat dit invloed heeft op de kernfuncties van het apparaat die niet via de App worden bediend.

 

3)      Deze EULA en alle daarin opgenomen bepalingen zijn ook van toepassing op de App-updates en de Embedded Software Updates.

1.4 †Verwerking van persoonsgegevens en cookies

1)      CHG verzamelt en verwerkt persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens via uw gebruik van de App. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, zie ons privacybeleid op http://go.he.services/privacy/V1/nl_NL/Privacy.html.

2)      CHG gebruikt cookies voor deze App in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals gespecificeerd in het gedeelte "Cookiebeleid" van deze App.

1.5 †Beschikbaarheid

1)      U erkent dat de App uitsluitend bedoeld is voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U zult geen wijzigingen in de App aanbrengen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het verboden om de broncode te wijzigen, te vertalen, te decompileren, te reverse-engineeren, te deassembleren of op een andere manier te proberen de broncode af te leiden of afgeleide werken te creŽren, tenzij u daartoe uitdrukkelijk het recht heeft op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving. U erkent dat elke poging om dit te doen een ernstige inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van CHG en dat u kunt worden vervolgd en mogelijk schadevergoeding moet betalen.

2)      Door deze EULA te accepteren, erkent u dat de App en alle App-updates, evenals het gerelateerde intellectuele of industriŽle eigendomsrecht (inclusief auteursrechten, handelsmerken en logo's ter identificatie van de App, patenten en handelsgeheimen) het exclusieve eigendom van CHG zijn en blijven en dat u verplicht bent dit te waarborgen.

3)      Alle inhoud, informatie, documenten en materialen die beschikbaar zijn in of via de App (inclusief, maar niet beperkt tot, bedrijfsnamen, handelsmerken, domeinnamen, handelsnamen, logo's, afbeeldingen, tekeningen, ontwerp, tekst, software) zijn beschermd door intellectuele en industriŽle eigendomsrechten van CHG of andere bedrijven van de Haier Group of derden die CHG de licentie hebben verleend om deze te gebruiken.

Het is verboden om de inhoud van de App te downloaden, te kopiŽren, te wijzigen, te distribueren, te verzenden, weer te geven, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen voor commerciŽle doeleinden.

4)      Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze EULA, verleent niets in deze EULA u enig(e) titel of recht op de App en/of de inhoud ervan.

5)      U gaat ermee akkoord alle noodzakelijke stappen te ondernemen om mogelijke schade of letsel aan de bovengenoemde intellectuele en industriŽle eigendomsrechten te voorkomen, om deze schade of letsel te stoppen en om derden te vervolgen als een derde partij ten onrechte toegang tot de App heeft gehad of in het bezit van de App is gekomen.

1.6 †Eindgebruikerscontent†

1)      U kunt toestemming krijgen om inhoud in de App te uploaden, inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, video's, commentaar, beoordelingen, recensies (gezamenlijk "Eindgebruikerscontent"). U verklaart en garandeert dat u de enige auteur en eigenaar bent van alle intellectuele eigendomsrechten op de Eindgebruikerscontent of dat het anderszins wettelijk is toegestaan om deze naar de App te uploaden. CHG zal tijdig reageren op elke gedetailleerde claim van inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten die wordt gepleegd met behulp van de App en die moet worden verzonden naar het e-mailadres support@candy-hoover.com. Na kennisgeving van een vermeende inbreuk zal CHG redelijke inspanningen leveren om de kennisgeving te onderzoeken en alle passende maatregelen te nemen binnen de grenzen en met inachtneming van de verplichtingen die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd.

 

2)      U verleent CHG een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, overdraagbare en onherroepelijke licentie op uw Eindgebruikerscontent voor het gebruik ervan in verband met de werking van de App, met het recht om deze in sublicentie te geven aan onze externe leveranciers die CHG voorzien van diensten die verband houden met de App. Dit omvat het recht om uw Eindgebruikerscontent te gebruiken, te wijzigen, te kopiŽren, aan te passen, te vertalen, te publiceren en/of te distribueren met betrekking tot activiteiten die verband houden met de werking van de App.

3)      U erkent dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw Eindgebruikerscontent en eventuele gevolgen daarvan en dat u geen Eindgebruikerscontent indient die:

                                 i.            in strijd is met deze EULA en/of de toepasselijke wet- en regelgeving;

                               ii.            inbreuk maakt op intellectuele en industriŽle eigendomsrechten van derden en/of op vertrouwelijke informatie van derden en/of op persoonsgegevens van derden;

                             iii.            ongepast, vals, misleidend, beledigend, lasterlijk, onfatsoenlijk, gewelddadig, obsceen, godslasterlijk, haatdragend, racistisch of bedreigend is;

                             iv.            schade of leed kan veroorzaken aan een persoon of entiteit;

                               v.            niet in overeenstemming is met het gebruik van de App en/of uw slimme huishoudelijke apparaat.

CHG heeft het recht om op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken Eindgebruikerscontent te verwijderen en uw licentie voor het gebruik van de App permanent of tijdelijk in te trekken.

4)      U erkent dat de Eindgebruikerscontent (met uitzondering van uw persoonsgegevens) niet vertrouwelijk is en door CHG kan worden gebruikt en gedeeld met andere eindgebruikers en derden die er toegang toe hebben en er gebruik van kunnen maken.

 

1.7 †Software van derden

1)      De App kan links bevatten die toegang bieden tot bepaalde websites, software of diensten van derden. CHG garandeert niet de werking van dergelijke links, noch de functionaliteit ervan; CHG garandeert niet dat de websites, software of diensten van derden toegankelijk zijn, noch geeft het garanties met betrekking tot de inhoud ervan en het heeft geen expliciete of impliciete verplichting om enige technische of andere ondersteuning te bieden met betrekking tot hun software, dienst en/of producten.

2)      Uw slimme huishoudelijke apparaat kan een of meer spraakassistentiediensten van derden ondersteunen, zoals Google Assistant ("Google Assistant", geleverd door Google, Inc. of zijn dochterondernemingen) en/of Amazon Alexa ("Alexa", geleverd door Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen) en/of Yandex Alice ("Alice", geleverd door Yandex Europe AG of zijn dochterondernemingen), hierna gezamenlijk te noemen de "Spraakdiensten".†

 

U kunt verschillende spraakopdrachten gebruiken die CHG aan de respectievelijke dienstverleners heeft verstrekt om uw slimme huishoudelijke apparaat te instrueren om specifieke acties uit te voeren via de Spraakdiensten. Het vastleggen en/of ontvangen van de spraakopdrachten door de Spraakdiensten kan rechtstreeks via uw slimme huishoudelijke apparaat of via andere apparaten (bijvoorbeeld Google Assistant van een derde partij, Alexa of toestellen met Alice) worden ingeschakeld. Bij het gebruik van spraakcommando's verbindt u zich ertoe ervoor te zorgen dat uw slimme huishoudelijke apparaat klaar is voor gebruik en dat het gebruik van de Spraakdiensten geen schade of ongerief veroorzaakt bij derden.

CHG is niet verantwoordelijk voor de werking van de Spraakdiensten en voor het correct verstaan van de spraakopdrachten. De respectievelijke voorwaarden van de Dienstverlener zijn van toepassing.

 

Voor alle duidelijkheid: CHG is niet verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot Amazon Alexa of Google Assistant of Alice en voor de toegankelijkheid ervan. De respectievelijke dienstverleners zijn hiervoor als enige verantwoordelijk en hun respectievelijke voorwaarden zijn van toepassing.

1.8 †Aansprakelijkheid en garantie

1)      U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat de App aan u wordt geleverd op een "as is"- en "as available"-basis. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze EULA en behoudens hetgeen uitdrukkelijk is bepaald in de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de wetgeving inzake consumentenbescherming, en in het bijzonder behoudens gevallen van grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag, geeft CHG geen verklaringen, garanties of goedkeuringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties en/of voorwaarden van bevredigende kwaliteit, van verhandelbaarheid, van geschiktheid voor een bepaald doel, van nauwkeurigheid, en niet-inbreuk op rechten van derden en enige garantie dat de App vrij is van fouten of dat gebreken in de App zullen worden gecorrigeerd. In ieder geval kan CHG niet garanderen dat de App toegankelijk is zonder onderbrekingen of tijdelijke beperkingen van de functionaliteit.

2)      CHG wijst alle aansprakelijkheid en garantie af voor versies van de App die niet bedoeld zijn voor gebruik door eindgebruikers (test-, pilot-, alfa-, bŤta- of soortgelijke versies). U gaat ermee akkoord dat u zich bewust bent van de risico's die het gebruik van dergelijke programma's met zich meebrengt en deze accepteert, in het bijzonder dat er storingen of gegevensverlies kunnen optreden. Het gebruik van dergelijke programma's is uitsluitend voor uw risico en eventuele aanspraken op garantie en aansprakelijkheid zijn uitgesloten.

3)      De aansprakelijkheid van CHG jegens u is beperkt tot het toepassingsgebied van deze EULA en de voorwaarden van compatibele producten zoals gespecificeerd onder clausule 1.1 hierboven. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of andere gevallen waarin het dwingend recht, met inbegrip van het consumentenrecht, uitdrukkelijk voorziet, is CHG (of een van de andere bedrijven die tot de Haier Group behoren) alleen aansprakelijk voor directe en voorzienbare schade, en dus niet voor indirecte, voorwaardelijke, gevolg- of incidentele schade, hoe dan ook veroorzaakt of ontstaan (feitelijk of verwacht), voor enig verlies van inkomsten, corruptie of verlies van gegevens, verlies van winst, verlies van productie, verlies van besparingen, verlies van investeringen, van contract, van kansen, het niet ontvangen of doorgeven van gegevens of informatie, voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik of het onvermogen om de App of enige Software van derden te gebruiken, ongeacht of dit voortvloeit uit schending van EULA, een ander contract, garantie, onrechtmatige daad (met inbegrip van gewone nalatigheid), schadeloosstelling of risicoaansprakelijkheid en ongeacht of de partijen vooraf op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid, het bestaan of de aard van dergelijke schade.

4)      U heeft geen recht op het vorderen van vergoeding voor schade veroorzaakt door softwaredefecten, voor zover u geen online App Updates en/of Embedded Software Updates van CHG toepast en de schade vermeden had kunnen worden als de App Update en/of Embedded Software Updates waren toegepast. Dit geldt ook voor beveiligingslekken die zich voordoen, mits de App-update en/of Embedded Software Updates niet door u is geÔnstalleerd of de App-update en/of Embedded Software Updates tijdens de installatie is afgebroken.

5)      U bent zich ervan bewust dat er geen schadeclaims tegen CHG kunnen worden ingediend als gevolg van uw nalatige, ongeoorloofde of illegale beveiligingsmechanismen, met name binnen uw eigen LAN (Local Area Network) of mobiele apparaat, of als gevolg van het gebruik van de App door u in strijd met de voorwaarden van deze EULA, of als gevolg van het gebruik van het compatibele slimme huishoudelijke apparaat in strijd met de voorwaarden van de relevante eindgebruikershandleiding. U moet er ook voor zorgen dat de App niet kan worden misbruikt door derden en moet de toegang tot de App en tot compatibele producten dienovereenkomstig beveiligen.

6)      †Als u uw apparaat verliest waarop de App toegankelijk is (bijv. door verlies, diefstal, enz.), dan bent u verantwoordelijk voor het onmiddellijk intrekken van alle toegangsrechten met de juiste mechanismen om ervoor te zorgen dat ongeoorloofde toegang tot de App wordt voorkomen.

7)      Als u weet of reden heeft om aan te nemen dat CHG in verband met uw gebruik van de App schade kan oplopen, bent u verplicht om CHG op de hoogte te stellen van dergelijke schade- of verliesscenario's.

8)      †Voor de duidelijkheid: als u een consument bent, zijn de beperkingen van de aansprakelijkheid van CHG en de hierboven uiteengezette beperkingen van uw rechten niet bedoeld om wettelijke rechten en garanties die door de toepasselijke verplichte consumentenbeschermingswetten worden toegekend, uit te sluiten, te beperken of op te schorten.

1.9 †Schadeloosstelling door de eindgebruiker

U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk zult zijn voor en zult opkomen voor de verdediging, schadeloosstelling en vrijwaring van CHG en alle bedrijven van de Haier Group, evenals hun werknemers, dochterondernemingen, leveranciers, vertegenwoordigers en aannemers, voor alle aansprakelijkheid, schade, verliezen of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria en kosten van advocaten) die worden gemaakt in verband met vorderingen, rechtszaken, vonnissen en oorzaken van rechtszaken die voortkomen uit deze zaken:

                       I.            uw schending van enige bepaling van deze EULA;

                     II.            feitelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele en industriŽle eigendomsrechten en/of persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie van derden als gevolg van uw gebruik van de App of van door u op de App geŁploade Eindgebruikerscontent;

                   III.            misbruik van de App; en

                   IV.            accounttoegang of -activiteit door derden omdat u uw inloggegevens niet beschermt.

1.10 †Overweging van de kenmerken van mobiele diensten

Om twijfel te voorkomen, wordt verduidelijkt dat elke overdracht van de inhoud via telecommunicatienetwerken (bijv. draadloos, bedraad, enz.) uitsluitend onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de door u gebruikte mobiele operator valt. Eventuele kosten voor het gebruik van noodzakelijke telecommunicatiediensten in verband hiermee zijn voor uw rekening.

1.11 †Intrekking en beŽindiging van de licentieovereenkomst

1)      Zowel CHG als u kunnen deze EULA te allen tijde en om welke reden dan ook opzeggen, met dien verstande dat CHG deze EULA alleen mag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

 

2)      In geval van schending van de voorwaarden die zijn uiteengezet in clausule 1.2 (2), 1.5 of 1.6 (1) en (3) van deze EULA, heeft CHG het recht om deze licentieovereenkomst zonder opzegtermijn te beŽindigen, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die CHG overeenkomstig het toepasselijke recht ter beschikking staan.

 

3)      BeŽindiging van deze EULA zal leiden tot intrekking van uw toestemming om de App te gebruiken, en u moet onmiddellijk stoppen met dit gebruik, de verbinding met het compatibele slimme huishoudelijke apparaat verbreken, uw registratieaccount verwijderen en de installatie van de App ongedaan maken.

 

4)      Alle verklaringen, garanties, schadeloosstellingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze EULA blijven ook na de beŽindiging van deze EULA bestaan; alle andere verplichtingen van de partijen uit hoofde van deze EULA blijven ook bestaan, indien zij betrekking hebben op de periode vůůr de beŽindiging of indien zij op grond van hun voorwaarden geacht zouden worden deze beŽindiging te overleven.

1.12 †Toepasselijk recht en jurisdictie

1)      Tenzij anders is bepaald in dwingende bepalingen van het recht van het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft, wordt deze EULA beheerst en geÔnterpreteerd volgens het Italiaanse recht.

De keuze van het Italiaanse recht mag er in geen geval toe leiden dat u de bescherming wordt ontnomen die u wordt geboden door specifieke bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht van het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft.

 

2)      Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze EULA wordt uitsluitend beslecht door de rechtbank van Milaan (ItaliŽ), tenzij anders is bepaald in dwingende bepalingen van het recht van uw land waar u uw gewone verblijfplaats heeft. Met name als u een consument bent, wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter van uw woon- of verblijfplaats.

3)      Indien u consument bent, wordt u overeenkomstig artikel 14 van Verordening 524/2013/EG geÔnformeerd dat de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting heeft opgericht (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) waar de klant zijn klacht kan registreren. Als onderdeel van dit proces wordt u gevraagd om een e-mailadres voor CHG op te geven. Het toepasselijke e-mailadres hiervoor is support@candy-hoover.com.  CHG gaat akkoord met het gebruik van de volgende instanties voor alternatieve geschillenbeslechting (alternative dispute resolution, ADR) voor de behandeling van onopgeloste geschillen die voortvloeien uit dit contract.

Kamer van Koophandel van Milaan 

Via Meravigli 9/B - 20123 Milaan

Tel.: +39 02 8515 4522

Fax: +39 02 8515 4384

E-mail: risolvionline@mi.camcom.it

Website: http://www.camera-arbitrale.it/

of

Kamer van Koophandel van Rome

Piazza di Pietra, 91 - 00186 Roma

Tel.+39 06 678 7758

Fax +39 06 699 22473

E-mail: camarb.roma@mclink.it

Website: http://www.cameraarbitralediroma.it/ 

1.13 †Slotbepalingen

1)      Het is u niet toegestaan uw rechten en plichten uit hoofde van deze EULA over te dragen of over te dragen aan een derde partij. CHG heeft het recht deze EULA naar eigen goeddunken toe te wijzen aan andere bedrijven die tot de Haier Group behoren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

 

2)      Eventuele wijzigingen in deze EULA moeten door de partijen worden overeengekomen. Indien CHG wijzigingen in deze EULA wenst aan te brengen, zal CHG u op de hoogte stellen van de wijzigingen en kunt u binnen een redelijke termijn, zoals aangegeven door CHG ("Bezwaartermijn"), bezwaar maken tegen de wijzigingen binnen de kennisgeving. Indien u binnen de Bezwaartermijn geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt u geacht de wijzigingen te aanvaarden. Indien u bezwaar maakt tegen de wijzigingen kan CHG de EULA beŽindigen met een opzegtermijn van twee weken. CHG zal u ook informeren over de Bezwaartermijn en de rechtsgevolgen van het al dan niet afzonderlijk bezwaar maken binnen de kennisgeving.

 

3)      Deze EULA en alle andere documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze EULA, en zij komen in de plaats van alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten.

 

4)      In geval van ongeldigheid of ondoeltreffendheid van afzonderlijke bepalingen van deze EULA blijft de doeltreffendheid van andere bepalingen onaangetast. Ongeldige of ondoeltreffende bepalingen worden vervangen door doeltreffende bepalingen die het economische doel van de ondoeltreffende of ongeldige bepalingen het best benaderen.

 

Overeenkomstig artikel 1341 en 1342 van het Italiaanse burgerlijk wetboek verklaart u de volgende clausules van deze EULA te hebben gelezen en begrepen en deze uitdrukkelijk te aanvaarden: 1.2 (Doel van de licentieovereenkomst), 1.3 (Externe) updates, 1.5 (Beschikbaarheid), 1.6 (Eindgebruikerscontent), 1.7 (Software van derden), 1.8 (Aansprakelijkheid en garantie), 1.9 (Schadeloosstelling door de eindgebruiker), 1.11 (Intrekking en beŽindiging van de licentieovereenkomst), 1.12 (Toepasselijk recht en jurisdictie).