1.  Umowa licencyjna użytkownika końcowego aplikacji mobilnej

1.1  Zakres obowiązywania

1)      Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa Licencyjna”) stanowi wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Candy Hoover Group S.r.l., Via Comolli n. 16, 20861 Brugherio (MB) – ITALY, adres e-mail support@candy-hoover.com („CHG”), i dotyczy korzystania z niżej wymienionych aplikacji mobilnych CHG, które mogą być wykorzystywane w połączeniu z naszymi inteligentnymi urządzeniami gospodarstwa domowego („Aplikacje”):

·         hOn

·         Rosičres E-Picurien

·         Hoover Wizard

·         Candy simply-Fi

 

Korzystanie z aplikacji dostarczonej przez CHG jest dozwolone wyłącznie na podstawie warunków określonych poniżej.

 

2)      Podczas procesu instalacji aplikacji zostaniesz poproszony o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszej Umowy Licencyjnej. Akceptując niniejszą Umowę Licencyjną, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma ukończone 18 lat i potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki niniejszej Umowy Licencyjnej. Użytkownik nie może modyfikować niniejszej Umowy Licencyjnej poprzez wprowadzenie do niej jakichkolwiek zmian maszynowo, odręcznie ani w jakichkolwiek inny sposób w jakimkolwiek celu.

W przypadku braku akceptacji jakiejkolwiek części niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownik zobowiązany jest zrezygnować z kliknięcia przycisku akceptacji oraz instalowania, uzyskiwania dostępu lub wykorzystania w inny sposób jakiejkolwiek części Aplikacji.

 

1.2  Przedmiot Umowy Licencyjnej

1)      Niniejsza Umowa Licencyjna dotyczy wyłącznie korzystania z Aplikacji. Żadne inne usługi nie przysługują Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy Licencyjnej.

 

2)      CHG udziela Użytkownikowi ograniczonego, jednorazowego, niewyłącznego, odwołalnego i niezbywalnego prawa do pobierania, instalowania i używania Aplikacji na urządzeniu, które użytkownik posiada, do którego ma dostęp lub nad którym sprawuje kontrolę, zgodnie z wymaganiami systemowymi i sprzętowymi określonymi w Aplikacji, które można sprawdzić przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy Licencyjnej, z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy Licencyjnej oraz wszelkich obowiązujących warunków dostępnych w odpowiednim sklepie z aplikacjami (np. aktualnych Warunków korzystania ze sklepu Apple App Store lub Warunków korzystania z usługi Google Play). Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w niniejszej Umowie Licencyjnej, są niniejszym zastrzeżone przez CHG. CHG jest jedynym i wyłącznym właścicielem praw do Aplikacji. Wszelkie formy sublicencjonowania, wynajmu, dzierżawy, cesji, sprzedaży i/lub dystrybucji Aplikacji lub praw do korzystania z Aplikacji są wyraźnie zabronione. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie będzie korzystać z Aplikacji w sposób prowadzący do działań niezgodnych z prawem lub nieuczciwych, lub który może powodować przerwy, uszkodzenia lub zakłócenia działania Aplikacji, czyniąc wszystko, co możliwe, aby zachować funkcjonalność Aplikacji w nienaruszonym stanie, i w każdym przypadku będzie korzystał z Aplikacji zgodnie z dozwolonymi zastosowaniami określonymi w punkcie 1.6 poniżej.

1.3  (Zdalne) aktualizacje

1)      Aplikacja jest dostarczana bezpłatnie jako dynamiczny, rozwijający się produkt. CHG może rozszerzać, aktualizować lub modyfikować Aplikację, w szczególności dodawać, modyfikować lub usuwać poszczególne funkcje (łącznie zwane „Aktualizacjami Aplikacji”) w dowolnym czasie i według własnego uznania. Po udostępnieniu jakiejkolwiek Aktualizacji Aplikacji zostanie ona zainstalowana za uprzednią zgodą Użytkownika, aby zagwarantować poprawną i bezpieczną funkcjonalność Aplikacji, jak również jej współdziałanie z wbudowanym oprogramowaniem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aktualizacje Aplikacji mogą wymagać ponownej instalacji lub tymczasowego przerwania działania Aplikacji. W każdym przypadku, aby zapewnić prawidłowe i stabilne funkcjonowanie aplikacji, należy zainstalować jej najnowszą wersję. CHG nie ma obowiązku zapewniania wsparcia dla starszych wersji i nie gwarantuje kompatybilności starszych wersji/aktualizacji z nowszymi sprzętowymi systemami operacyjnymi, wersjami Aplikacji. Użytkownik nie jest jednak uprawniony do żądania aktualizacji Aplikacji, która rozszerza jej funkcje.

 

2)      Oprócz prawa CHG do rozszerzania, aktualizacji lub modyfikacji Aplikacji, CHG może dostarczać aktualizacje oprogramowania wbudowanego w inteligentne urządzenia gospodarstwa domowego CHG w module komunikacyjnym stosowanym w inteligentnych urządzeniach gospodarstwa domowego CHG (zwane łącznie „Aktualizacjami Wbudowanego Oprogramowania”) w dowolnym czasie i według własnego uznania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i niezawodności Aplikacji i inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aktualizacje Wbudowanego Oprogramowania mogą wymagać zresetowania, ponownego uruchomienia lub tymczasowego przerwania pracy inteligentnego urządzenia gospodarstwa domowego. Jednakże Użytkownik nie ma prawa żądać aktualizacji wbudowanego oprogramowania rozszerzających funkcje inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, modułu komunikacyjnego zastosowanego w inteligentnych urządzeniach gospodarstwa domowego lub Platformy IoT firmy CHG.

Ze względów bezpieczeństwa Użytkownika oraz w celu uniknięcia potencjalnych szkód i wadliwego działania Aktualizacje Wbudowanego Oprogramowania zostaną automatycznie zainstalowane na inteligentnym urządzeniu gospodarstwa domowego Użytkownika, gdy będą potrzebne do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania inteligentnego urządzenia gospodarstwa domowego oraz jego bezpiecznego połączenia z Aplikacją. Aby uniknąć instalowania Aktualizacji Wbudowanego Oprogramowania, można w każdej chwili odłączyć inteligentne urządzenie gospodarstwa domowego od Aplikacji, bez wpływu na podstawowe funkcje urządzenia, które nie są obsługiwane przez Aplikację.

 

3)      Niniejsza Umowa Licencyjna oraz wszystkie zawarte w niej postanowienia mają zastosowanie również do Aktualizacji Aplikacji oraz Aktualizacji Wbudowanego Oprogramowania.

1.4  Przetwarzanie danych osobowych i pliki cookie

1)      CHG gromadzi i przetwarza dane osobowe i inne niż osobowe poprzez korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności na stronie http://go.he.services/privacy/V1/pl_PL/Privacy.html

2)      CHG używa plików cookie w Aplikacji zgodnie z obowiązującym prawem, jak określono w sekcji Aplikacji „Zasady dotyczące plików cookie” .

1.5  Dostępność

1)      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie do jego osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie będzie dokonywać żadnych zmian w Aplikacji. W szczególności, ale bez ograniczeń, Użytkownik nie może modyfikować, tłumaczyć, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy lub tworzyć dzieł pochodnych, chyba że ma do tego wyraźne prawo na mocy obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakakolwiek próba takiego działania stanowi poważne naruszenie praw własności intelektualnej CHG i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej.

2)      Akceptując niniejszą Umowę Licencyjną, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja oraz wszelkie Aktualizacje Aplikacji, jak również związane z nimi prawa własności intelektualnej lub przemysłowej (w tym prawa autorskie, znaki towarowe i logo identyfikujące Aplikację, patenty i tajemnice handlowe) są i pozostaną wyłączną własnością CHG i Użytkownik jest zobowiązany do ich przestrzegania.

3)      Wszystkie treści, informacje, dokumenty i materiały dostępne w Aplikacji lub za jej pośrednictwem (w tym między innymi nazwy firm, znaki towarowe, nazwy domen, nazwy handlowe, logo, grafika, rysunki, projekty, tekst, oprogramowanie) są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej CHG lub innych spółek Grupy Haier lub firm trzecich, które udzieliły CHG licencji na ich użytkowanie.

Zabrania się pobierania, kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przesyłania, wyświetlania, reprodukcji, publikowania, licencjonowania, tworzenia dzieł pochodnych, przekazywania lub sprzedaży jakiejkolwiek części zawartości Aplikacji w celach komercyjnych.

4)      O ile niniejsza Umowa Licencyjna nie stanowi wyraźnie inaczej, żadne z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej nie przyznaje Użytkownikowi żadnego tytułu ani prawa do Aplikacji i/lub jej zawartości.

5)      Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapobieżenia ewentualnym szkodom lub naruszeniom wyżej wymienionych praw własności intelektualnej i przemysłowej, do powstrzymania tych szkód lub naruszeń oraz do wszczęcia postępowania wobec osób trzecich, jeżeli osoba trzecia bezprawnie weszła w posiadanie Aplikacji lub uzyskała do niej dostęp od Użytkownika.

1.6  Treści Użytkownika Końcowego 

1)      Użytkownik może mieć prawo do wczytywania do Aplikacji treści, w tym między innymi obrazów, filmów, komentarzy, ocen, recenzji (zwanych łącznie „Treściami Użytkownika Końcowego”). Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest jedynym autorem i właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej do Treści Użytkownika Końcowego lub jest w inny sposób prawnie upoważniony do wczytywania ich do Aplikacji. CHG w odpowiednim czasie zareaguje na każde roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej popełnionych przy użyciu Aplikacji, które należy przesłać na adres poczty elektronicznej support@candy-hoover.com. Po otrzymaniu powiadomienia o domniemanym naruszeniu CHG podejmie uzasadnione starania w celu zbadania tego powiadomienia i podejmie wszelkie stosowne działania w ramach obowiązujących przepisów prawa i z zastrzeżeniem zobowiązań wynikających z tych przepisów.

 

2)      Użytkownik udziela CHG międzynarodowej, bezpłatnej, bezterminowej, zbywalnej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z jego Treści Użytkownika Końcowego w związku z korzystaniem z Aplikacji, z prawem do udzielania sublicencji na korzystanie z nich naszym zewnętrznym dostawcom, którzy świadczą na rzecz CHG usługi związane z Aplikacją. Obejmuje to prawo do używania, modyfikowania, kopiowania, dostosowywania, tłumaczenia, publikowania i/lub rozpowszechniania Treści Użytkownika Końcowego w związku z działaniami związanymi z obsługą Aplikacji.

3)      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści Użytkownika Końcowego i wszelkie wynikające z tego konsekwencje oraz zapewnia, że nie będzie przekazywać Treści Użytkownika Końcowego, które:

                                 i.            naruszają niniejszą Umowę Licencyjną i/lub wszelkie obowiązujące prawa i regulacje;

                               ii.            naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich i/lub poufne informacje osób trzecich i/lub dane osobowe osób trzecich;

                             iii.            są nieodpowiednie, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite, agresywne, obsceniczne, bluźniercze, nienawistne, motywowane rasowo lub zawierają groźby;

                             iv.            mogą spowodować szkody lub niebezpieczeństwo w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;

                               v.            są niezgodne z zastosowaniem Aplikacji i/lub inteligentnego urządzenia gospodarstwa domowego Użytkownika.

CHG ma prawo do usuwania wszelkich Treści Użytkownika Końcowego w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania oraz do trwałego lub czasowego cofnięcia licencji Użytkownika na korzystanie z Aplikacji.

4)      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treści Użytkownika Końcowego (z wyjątkiem jego danych osobowych) nie są poufne i mogą być wykorzystywane i udostępniane przez CHG innym użytkownikom końcowym i osobom trzecim, które mogą mieć do nich dostęp i z nich korzystać.

 

1.7  Oprogramowanie Osób Trzecich

1)      Aplikacja może zawierać łącza, które umożliwiają dostęp do niektórych stron internetowych, oprogramowania lub usług osób trzecich. CHG nie gwarantuje działania takich łączy, ani ich funkcjonalności; CHG nie gwarantuje, że strony internetowe, oprogramowanie lub usługi osób trzecich będą dostępne, jak również nie gwarantuje ich zawartości i nie ma wyraźnego lub dorozumianego obowiązku zapewniania jakiegokolwiek wsparcia technicznego lub innego związanego z ich oprogramowaniem, usługami i/lub produktami.

2)      Inteligentne urządzenie gospodarstwa domowego Użytkownika może obsługiwać jedną lub więcej usług pomocy głosowej osób trzecich, takich jak Google Assistant („Asystent Google”, dostarczany przez Google, Inc. lub podmioty powiązane) i/lub Amazon Alexa („Alexa”, dostarczany przez Amazon.com, Inc. lub podmioty powiązane) i/lub Yandex Alice („Alice”, dostarczany przez Yandex Europe AG lub podmioty powiązane), zwanych dalej łącznie „Usługami Głosowymi”. 

 

Użytkownik może używać różnych poleceń głosowych przekazanych przez CHG odpowiednim dostawcom usług w celu poinstruowania swojego inteligentnego urządzenia gospodarstwa domowego, aby wykonało określone działania za pośrednictwem Usług Głosowych. Przechwytywanie i/lub odbieranie poleceń głosowych przez Usługi Głosowe może być włączane bezpośrednio przez inteligentne urządzenie gospodarstwa domowego Użytkownika lub przez inne urządzenia (na przykład urządzenia innych firm z funkcją Asystent Google, Alexa, Alice lub inne). Korzystając z poleceń głosowych, Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że inteligentne urządzenie gospodarstwa domowego jest gotowe do użycia i że korzystanie z Usług Głosowych nie spowoduje szkód ani zagrożenia dla osób trzecich.

CHG nie ponosi odpowiedzialności za działanie Usług Głosowych i poprawne rozumienie poleceń głosowych. Zastosowanie mają odpowiednie warunki Dostawcy Usług.

 

Aby uniknąć wątpliwości, CHG nie ponosi odpowiedzialności za umożliwienie dostępu do Amazon Alexa, Asystenta Google lub Alice i zapewnienie ich dostępności. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą poszczególni dostawcy usług i zastosowanie mają ich odpowiednie warunki.

1.8  Odpowiedzialność i gwarancje

1)      Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja jest dostarczana na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. O ile niniejsza Umowa Licencyjna nie stanowi wyraźnie inaczej i z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy dotyczące ochrony konsumentów, a w szczególności z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania i umyślnego działania, CHG nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Aplikacji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji i/lub warunków zadowalającej jakości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw osób trzecich oraz wszelkich gwarancji, że Aplikacja będzie wolna od błędów lub że wady Aplikacji zostaną usunięte. W żadnym przypadku CHG nie gwarantuje, że aplikacja będzie dostępna bez zakłóceń lub tymczasowego pogorszenia jej działania.

2)      CHG zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i gwarancji za wersje Aplikacji, które nie są przeznaczone do użytku przez użytkowników końcowych (wersje testowe, pilotażowe, alfa, beta lub podobne). Użytkownik potwierdza, że jest świadomy ryzyka związanego z korzystaniem z takich programów, w szczególności, że może dojść do awarii lub utraty danych, i akceptuje to ryzyko. Korzystanie z takich programów odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika, a wszelkie roszczenia związane z gwarancją i odpowiedzialnością są wyłączone.

3)      Odpowiedzialność CHG wobec Użytkownika ogranicza się wyłącznie do zakresu niniejszej Umowy Licencyjnej oraz warunków kompatybilnych produktów określonych w punkcie 1.1 powyżej. Z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub rażącego zaniedbania lub innych przypadków wyraźnie przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa ochrony konsumentów, CHG (lub dowolna inna spółka należąca do Grupy Haier) ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie i przewidywalne szkody, wyłączając tym samym, na przykład, wszelkie szkody pośrednie, warunkowe, wtórne lub uboczne, niezależnie od tego, jak zostały spowodowane lub powstały (rzeczywiste lub przewidywane), za utratę przychodów, uszkodzenie lub utratę danych, straty na produkcji, utratę zysków, oszczędności, inwestycji, umowy, możliwości, nieotrzymanie lub nieprzekazanie jakichkolwiek danych lub informacji, wynikające lub związane z używaniem lub niemożnością używania Aplikacji lub jakiegokolwiek Oprogramowania Osób Trzecich, niezależnie od tego, czy wynikają z naruszenia Umowy Licencyjnej, innej umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego (w tym zwykłego zaniedbania), odszkodowania lub odpowiedzialności obiektywnej oraz niezależnie od tego, czy strony zostały wcześniej poinformowane o możliwości, istnieniu lub charakterze takich szkód.

4)      Użytkownik nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód spowodowanych przez wady w oprogramowaniu, jeśli nie zastosuje Aktualizacji Aplikacji Online i/lub Aktualizacji Wbudowanego Oprogramowania dostarczonych przez CHG, a szkody można było uniknąć, gdyby zastosowano Aktualizację Aplikacji i/lub Aktualizację Wbudowanego Oprogramowania. Dotyczy to również powstałych luk w zabezpieczeniach, pod warunkiem, że Aktualizacja Aplikacji i/lub Aktualizacje Wbudowanego Oprogramowania nie zostały zainstalowane przez Użytkownika lub że Aktualizacja Aplikacji i/lub Aktualizacje Wbudowanego Oprogramowania zostały przerwane podczas instalacji.

5)      Użytkownik jest świadomy, że nie może wnosić żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec CHG wynikających z zaniedbania, nieautoryzowanego lub niezgodnego z prawem stosowania mechanizmów zabezpieczających, w szczególności w obrębie własnej sieci LAN (sieci lokalnej) lub urządzenia przenośnego, lub w wyniku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej, lub w wyniku korzystania przez Użytkownika z kompatybilnego inteligentnego urządzenia gospodarstwa domowego niezgodnie z warunkami odpowiedniej instrukcji użytkownika końcowego. Użytkownik musi również zapewnić, że Aplikacja nie jest niewłaściwie wykorzystana przez osoby trzecie i musi zabezpieczyć dostęp do Aplikacji, jak również do kompatybilnych produktów.

6)       W przypadku utraty urządzenia, na którym Aplikacja jest dostępna (np. poprzez zgubienie, kradzież itp.), Użytkownik jest odpowiedzialny za natychmiastowe wycofanie wszelkich uprawnień dostępu za pomocą odpowiednich mechanizmów, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Aplikacji.

7)      Jeżeli Użytkownik wie lub ma powody, aby przypuszczać, że w związku z korzystaniem z Aplikacji wystąpią jakiekolwiek potencjalne szkody dla CHG, ma on obowiązek poinformować CHG o wszelkich takich scenariuszach szkód lub strat.

8)       Dla zapewnienia przejrzystości, jeśli Użytkownik jest konsumentem, ograniczenia odpowiedzialności CHG oraz ograniczenia praw Użytkownika określone powyżej nie mają na celu wyłączenia, ograniczenia lub zawieszenia jakichkolwiek praw i gwarancji prawnych wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie konsumentów.

1.9  Zwolnienie z odpowiedzialności przez Użytkownika Końcowego

Użytkownik ponosi odpowiedzialność i zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić CHG i wszystkie spółki Grupy Haier, a także ich pracowników, podmioty powiązane, dostawców, agentów i wykonawców przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami lub wydatkami (w tym bez ograniczeń uzasadnionymi honorariami i kosztami obsługi prawnej) poniesionymi w związku z wszelkimi roszczeniami, pozwami, orzeczeniami i przyczynami powództwa wynikającymi z:

                       I.            naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej;

                     II.            rzeczywistego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej i/lub danych osobowych i/lub poufnych informacji osób trzecich wynikającego z korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub z Treści Użytkownika Końcowego wczytywanych przez Użytkownika do Aplikacji;

                   III.            niewłaściwego korzystania z Aplikacji;

                   IV.            dostępu do konta lub działań osób trzecich spowodowanych brakiem ochrony danych uwierzytelniających przez Użytkownika.

1.10  Kwestie dotyczące charakterystyki usług mobilnych

W celu uniknięcia wątpliwości należy wyjaśnić, że każda transmisja treści za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (np. bezprzewodowych, przewodowych itp.) leży wyłącznie w zakresie kompetencji i odpowiedzialności operatora sieci komórkowej, z którego usług korzysta Użytkownik. Użytkownik ponosi wszelkie opłaty za korzystanie z niezbędnych usług telekomunikacyjnych w tym zakresie.

1.11  Odstąpienie i rozwiązanie Umowy Licencyjnej

1)      Zarówno CHG, jak i Użytkownik może odstąpić od niniejszej Umowy Licencyjnej w dowolnym czasie, z dowolnej przyczyny, z zastrzeżeniem, że CHG może rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną tylko za dwutygodniowym (2-tygodniowym) wypowiedzeniem.

 

2)      W przypadku naruszenia warunków określonych w punktach 1.2 (2), 1.5 lub 1.6 (1) i (3) niniejszej Umowy Licencyjnej CHG ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy Licencyjnej bez okresu wypowiedzenia, bez wpływu na inne prawa i środki prawne przysługujące CHG zgodnie z obowiązującym prawem.

 

3)      Rozwiązanie niniejszej Umowy Licencyjnej prowadzi do cofnięcia uprawnień Użytkownika do korzystania z Aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania takiego korzystania, odłączenia kompatybilnego inteligentnego urządzenia gospodarstwa domowego, usunięcia swojego konta rejestracyjnego i odinstalowania Aplikacji.

 

4)      Wszelkie oświadczenia, gwarancje, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszej Umowie Licencyjnej pozostają w mocy po jej rozwiązaniu. Wszelkie inne zobowiązania stron wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej również pozostają w mocy, jeżeli odnoszą się do okresu przed jej rozwiązaniem lub jeżeli, zgodnie z ich warunkami, należałoby oczekiwać, że pozostaną w mocy po jej rozwiązaniu.

1.12  Prawo właściwe i jurysdykcja

1)      O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju miejsca zamieszkania Użytkownika nie stanowią inaczej, niniejsza Umowa Licencyjna jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem włoskim.

W żadnym wypadku wybór prawa włoskiego nie może skutkować pozbawieniem ochrony przysługującej Użytkownikowi na mocy przepisów szczególnych, od których nie można odstąpić w drodze umowy na mocy prawa kraju miejsca zamieszkania Użytkownika.

 

2)      Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej lub z nią związane będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd w Mediolanie (Włochy), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju miejsca zamieszkania Użytkownika stanowią inaczej. W szczególności, jeżeli Użytkownik jest konsumentem, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu Użytkownika.

3)      Jeśli Użytkownik jest konsumentem, zgodnie z Artykułem 14 Regulacji 524/2013/EC, niniejszym informujemy, że Komisja Europejska utworzyła platformę internetowego rozstrzygania sporów (http://ec.europa.eu/consumers/odr/), na której klient może zarejestrować skargę. W ramach tego procesu Użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail CHG. Uprzejmie informujemy, że adres e-mail, który należy podać, to: support@candy-hoover.com.  CHG wyraża zgodę na korzystanie z następujących organów ADR do rozpatrywania nierozwiązanych sporów wynikających z niniejszej Umowy.

Izba Handlowa w Mediolanie 

Via Meravigli 9/B - 20123 Milano

Tel.: +39 02 8515 4522

Faks: +39 02 8515 4384

E-mail: risolvionline@mi.camcom.it

Witryna internetowa: http://www.camera-arbitrale.it/

lub

Izba Handlowa w Rzymie

Piazza di Pietra, 91 - 00186 Roma

Tel.+39 06 678 7758

Faks +39 06 699 22473

E-mail: camarb.roma@mclink.it

Witryna internetowa: http://www.cameraarbitralediroma.it/ 

1.13  Postanowienia końcowe

1)      Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia lub cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej na osobę trzecią. CHG ma prawo do cesji niniejszej Umowy Licencyjnej na inne spółki należące do Grupy Haier według własnego uznania, bez powiadomienia Użytkownika.

 

2)      Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie Licencyjnej wymagają uzgodnienia pomiędzy stronami. W przypadku gdy CHG zechce wprowadzić zmiany w niniejszej Umowie Licencyjnej, powiadomi Użytkownika o zmianach, a Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec tych zmian w rozsądnym terminie określonym przez CHG („Okres Sprzeciwu”) w powiadomieniu. Brak sprzeciwu wobec zmian w Okresie Sprzeciwu zostanie uznany za akceptację zmian. W przypadku sprzeciwu Użytkownika wobec zmian, CHG może rozwiązać Umowę Licencyjną za dwutygodniowym wypowiedzeniem. CHG poinformuje również Użytkownika o Okresie Sprzeciwu oraz o skutkach prawnych sprzeciwu lub braku sprzeciwu oddzielnie w powiadomieniu.

 

3)      Niniejsza Umowa Licencyjna oraz wszelkie inne dokumenty włączone do niej przez odniesienie stanowią całość umowy i porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy Licencyjnej i zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy.

 

4)      W przypadku nieważności lub nieskuteczności poszczególnych postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione skutecznymi warunkami, które w najlepszy sposób odzwierciedlają ekonomiczny cel nieskutecznych lub nieważnych warunków.

 

Zgodnie z art. 1341 i 1342 włoskiego kodeksu cywilnego, Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i wyraźnie akceptuje następujące klauzule niniejszej Umowy Licencyjnej: 1.2 (Przedmiot Umowy Licencyjnej), 1.3 (Zdalne) aktualizacje, 1.5 (Dostępność), 1.6 (Treści Użytkownika Końcowego), 1.7 (Oprogramowanie Osób Trzecich), 1.8 (Odpowiedzialność i gwarancja), 1.9 (Zwolnienie z odpowiedzialności przez Użytkownika Końcowego), 1.11 (Odstąpienie i rozwiązanie Umowy Licencyjnej), 1.12 (Prawo właściwe i jurysdykcja).